شریفی ساکی, شیدا

دانشگاه پیام نور

[ 1 ] - اثر برنامه مداخله ای فراشناختی ولز بر راهبردهای کنترل فکر در معتادین با سوء مصرف مواد

هدف پژوهش حاضر تاثیر درمان فراشناخت به شیوه گروهی بر راهبردهای کنترل فکر در معتادین مرد تحت درمان با متادون بود. جامعه هدف این مطالعهمراجعین تحت درمان با متادون ماه های بهمن تا اردیبهشت1393 مرکز متادون درمانی طریقت نو شهر تهران بود که از بین آنها 30 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) منتسب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه راهبردهای کنترل فکر ولز و دیویس ق...

[ 2 ] - اثربخشی آموزش شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و فرانگرانی زنان دارای سقط مکرر جنین

سابقه و هدف: مشکلات و حوادثی مختلفی که در زندگی انسان رخ می‌دهد حالات روحی و روانی فرد را دست خوش تغییر می کند. سقط مکرر جنین نیز یکی از رخداد هایی است که بر هیجانات زنان تاثیر زیادی دارد. این مطالعه با هدف نقش آموزش ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و فرانگرانی در زنان دارای سقط جنین مکرر انجام شد. مواد و روش ها: جامعه این مطالعه زنان داری مشکل سقط جنین در مراکز بهداشت شهر تهران بود که از بین آنها با ت...

[ 3 ] - اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم با رویکرد شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری زنان مبتلا به سرطان پستان

سابقه و هدف: مبتلایان به سرطان با مسایلی هم چون اضطراب، افسردگی، ناامیدی، و روحیه پرخاشگری درگیر هستند که بر جوانب مختلف زندگی آنها تاثیرگذار است. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم با استفاده از روش های شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری بود. مواد و روش ها: مطالعه کنونی با طراحی پیش آزمون پس آزمون انجام شد. جامعه آماری این مطالعه شامل مراجعین زن مبتلا به سرطان پستان ...

[ 4 ] - نقش خودکارآمدی ریاضی، خودپنداره ریاضی و ادراک از محیط کلاس در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان با کنترل جنسیت

  هدف این مطالعه، بررسی نقش خودکارآمدی ریاضی، خودپنداره ریاضی و ادراک از محیط کلاس بر پیشرفت تحصیلی با کنترل نقش جنسیت بود. روش پژوهش حاضر، غیرآزمایشی (همبستگی) بود. بدین منظور به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای (مناطق، مدارس، کلاس، دانش‌آموزان) 400 نفر دانش‌آموز (178 پسر، 222 دختر) انتخاب شدند که به پرسش‌نامه محیط کلاس، خودکارآمدی ریاضی، و خودپنداره ریاضی پاسخ دادند. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان دا...

[ 5 ] - اثربخشی فنون درمان مرور زندگی بر وضعیت شناختی مردان سالمند بازنشسته شهر تهران

هدف: مرور خاطرات به‌صورت کلامی یا غیرکلامی یک نوع ارتباط بین فردی است که افراد مسن یا بیماران مبتلابه اختلال‌های شناختی بابیان احساسات خود، فرصتی را برای تعاملات اجتماعی به وجود می‌آورند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی فنون درمان مرور زندگی بر وضعیت شناختی مردان سالمند بازنشسته شهر تهران است. روش: جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل مردان سالمندان بازنشسته‌ی مراجعه‌کننده به سرای بوعلی شهر تهران بود. از ب...

[ 6 ] - اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری در کاهش خستگی سرطان زنان مبتلا به سرطان پستان

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش شناختی-رفتاری بر کاهش خستگی سرطان در زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش: از بین مراجعین بیمارستان امام خمینی (تهران در سال 1392) 30 نفر انتخاب و به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به صورت تصادفی منتسب شدند. گروه ها قبل از آموزش و پس از آموزش به مقیاس خستگی ناشی از سرطان اوکمیاما و همکاران (2000) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل نتایج از تحلیل ...

[ 7 ] - اثر بخشی آموزش مدیریت استرس درکاهش اضطراب و فرانگرانی زنان دارای سقط مکرر جنین

هدف: مشکلات و حوادثی مختلفی که در زندگی انسان رخ می دهد حالات روحی و روانی فرد را دستخوش تغییر می کند. سقط مکرر جنین نیز یکی از رخداد هایی است که بر هیجانات زنان تاثیر زیادی دارد. این مطالعه با هدف نقش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب و فرانگرانی در زنان دارای سقط جنین مکرر انجام شد. روش: جامعه این مطالعه زنان داری مشکل سقط جنین در مراکز بهداشت شهر رشت بود که از بین آنها با تو...

[ 8 ] - اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی به والدین بر افزایش خودیاری کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

زمینه و هدف: کودکانی که به اختلال اوتیسم مبتلا هستند اغلب از ابتدای دوره کودکی با مشکلات متعدد رفتاری و شناختی مانند مشکلاتی در غذا خوردن، لباس پوشیدن، ارتباط زبانی و فعالیت حرکتی رو‌به‌رو هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی به والدین کودکان مبتلا به اوتیسم در افزایش خودیاری کودکان مبتلا به اوتیسم انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر آزمایشی همراه با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و...

[ 9 ] - تأثیر آموزش مفهوم عدد به روش تندخوانی افرازی بر کاهش مدرسه هراسی در دانش آموزان با اختلال ریاضی

زمینه و هدف: مدرسه ­هراسی یکی از مشکلات عمده برخی از دانش ­آموزان است. از آنجایی که شکست تحصیلی در میان دانش ­آموزان با اختلال یادگیری شایع تر است، مدرسه­ هراسی در این دانش ­آموزان بیشتر به چشم می­ خورد. بر این اساس هدف این مطالعه اثربخشی آموزش مفهوم عدد به روش تندخوانی­ افرازی و تأثیر آن بر کاهش مدرسه­ هراسی در میان دانش ­آموزان با اختلال ریاضی است. روش: طرح پژوهش، طرح پیش آزمون - پس آزمون با ...

[ 10 ] - اثربخشی برنامه مداخله ای فراشناختی ولز بر کاهش افکار ناکارامد در معتادین با سوء مصرف مواد

Objective: This study was aimed at evaluating the effect of group metacognitive therapy on the modification of dysfunctional attitudes in male addicts under methadone treatment. Method: The number of 30 participants was selected from among the clients referring to New Tarighat methadone treatment center in Tehran in 2014 by purposive sampling and they were then randomly divided into two groups,...

[ 11 ] - بررسی رابطه صبر و شفقت به خود با افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان

چکیده مقدمه: سرطان پستان یکی از سرطان‌های بدخیم رایج در سراسر جهان است دریافت خبر آن اغلب باعث پریشانی روانی و شکل‏گیری افسردگی در بیماران می‌شود؛ مطالعات نشان داده که شیوع افسردگی در افراد مبتلابه سرطان پستان 13 تا 33 درصد است. لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین عوامل پیش­بینی‏کننده افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. همچنین پژوهشگر قصد دارد ارتباط و همبستگی بین شفقت و صبر و افسردگی را مور...

[ 12 ] - رابطه بین سبک دل‌بستگی به خدا با افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان: نقش میانجی ادراک بیماری

مقدمه: سرطان پستان شایع‏ترین نوع سرطان در بین زنان است که باعث بروز افسردگی در مبتلایان می‏شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک دل‌بستگی به خدا با افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان با میانجیگری ادراک بیماری است. روش بررسی: در این مطالعه 397 نفر زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به بخش‏های شیمی‏درمانی و آنکولوژی بیمارستان‏های فیروزگر، پارس بیمارستان امام خمینی، مرکز پزشکی مهدیه تهران از 13...

[ 13 ] - تأثیر آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط بین فردی بر رضایت زناشویی همسران معتادین

the goal of this study was to investigate enrichment education of communication on conjugal satisfaction of addicted couples. Hence,  30 couples were chosen from all addicted couples who had referred to Bouali health house in Tehran province in 1392 and as random, they were attributed in two groups who were received enrichment education of communication (15 people)  and a group who were not rec...

[ 14 ] - رابطه بین شفقت به خود با افسردگی زنان متبلا به سرطان پستان با میانجی گری اضطراب مرگ

مقدمه: پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان شفقت به خود با افسردگی در زنان دارای سرطان پستان با میانجیگری اضطراب مرگ بود.روش: این پژوهش در دسته پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستان‌ها و مرکز پزشکی مهدیه، بیمارستان امام خمینی، بیمارستان فیروزگر و بیمارستان پارس تهران در سال 1396 بود که با استفاده از فرمول کوکران 397 نفر از آنا...

[ 15 ] - Effectiveness of Anger Control Skills Training on Improving Self-esteem in Women with Breast Cancer after Mastectomy Surgery

Background: Breast cancer is one of the diseases that is due create psychological and especially apparent effects in women reduce their sense of worth and self-esteem. The purpose of this study is investigating effectiveness of anger control skills training on improving self-esteem in women with breast cancer after mastectomy surgery. Methods: In this semi-experimental study, between 79 wome...

[ 16 ] - Relationship of Attachment Styles to God and Depression with Death Anxiety as a Mediator among Women with Breast Cancer

Background and Purpose: Breast cancer, which accounts for a high mortality rate due to cancer, is the most common cancer in females. Since this disease has negative effects on life, it can lead to depression. Therefore, this study aimed to investigate the relationship of attachment styles to God and depression in females suffering from breast cancer with death anxiety as a mediator. Materials ...