صدرنیا, مریم

گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور

[ 1 ] - تشخیص همزمان سل ریوی و تعیین مقاومت داروئی به ایزونیازید در سویه‌های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از روش PCR-RFLP

زمینه: تشخیص سریع و درمان دارویی مناسب اولین اقدام برای کنترل اپیدمی سل و سل مقاوم به دارو است. در مطالعه حاضر روش مولکولی PCR-RFLP جهت تشخیص سریع سویه‌های کلینیکی و تعیین مقاومت آن به ایزونیازید مورد استفاده قرار گرفت. مواد و روش‌ها: در مطالعه حاضر تعداد 87 نمونه کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با کمک PCR جستجو و تکثیر ژن katG قطعه bp620 برای تأیید مولکولی در تشخیص...

[ 2 ] - تشخیص سریع موتاسیون در ژن عامل مقاومت به ریفابوتین در سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به روش Allele Specific PCR

Background and purpose: Molecular detection of antibiotic resistance in clinical strains of M.tuberculosis is of great importance. In this study, we developed a method for rapid detection of mutations resistant to the rifabutin antibiotic resistant gene. Material and methods: In this study 40 clinical isolates of M.tuberculosis including 12 resistant and 28 susceptible isolates to rifabutin we...

[ 3 ] - مقایسه اثر عصاره گل راعی و میکروامولسیون آن با عصاره آلوئه ‌ورا بر باکتری بروسلا

Background and Objective: Today, due to the occurrence of drug resistance and the ability of bacteria to develop acute infections, investigating the antimicrobial effects of herbs has been proposed. Therefore, we aimed to examine the effects of Hypericum perforatum extract and microemulsion and Aloe vera extract on Brucella bacteria. Materials and Methods: This experimental study was carried o...

[ 4 ] - مقایسه اثر سویه وحشی سودوموناس مندوسینا و سویه تراریخت با قابلیت تولید ACCدآمیناز بالا بر تحریک جوانه زنی بذر و رشد گیاهان گوجه فرنگی و گندم

آنزیم آمینوسیکلوپروپان کربوکسیلات دآمیناز با کاهش تولید اتیلن در گیاه، سبب افزایش رشد می‌گردد. دراین تحقیق، اثر یک سویه تراریخت سودوموناس مندوسینا با توانایی افزایش یافته تولید این آنزیم، بر جوانه‌زنی بذر دو گیاه تک‌لپه و دو‌‌لپه در پتری و نیز تحریک رشد در گلدان بررسی شد. ظروف پتری حاوی بذور گیاهان گوجه‌فرنگی و گندم  به 3 گروه 5 تایی تقسیم شدند.عمق آبیاری کاربردی روزانه 10 میلی لیتر برای هر ظرف...

نویسندگان همکار