محمدی فر, محمد امین

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

[ 1 ] - اثر پرتو دهی بر ویژگی های عملکردی صمغ کتیرا

Background and objective: irradiation is a physical treatment in which products are exposed to ionized radiation such as gamma and x rays to improve the security and quality. Hydrocolloids are components that are used in food science to improve texture properties. Exposing to irradiation treatment may change structural and functional properties. By regard to the importance of irradiation on dec...

[ 2 ] - تأثیر ویژگی‌های چهار رقم برنج ایرانی از نواحی زراعی متفاوت بر خصوصیات کیفی نان بدون گلوتن صنعتی

سابقه و هدف: با وجود تولید و مصرف نان‌های بدون گلوتن در کشور که بخش اعظمی از فرمول آن‌ها را برنج تشکیل می‌دهد، تاکنون تأثیر ویژگی‌های برنج مورد استفاده بر کیفیت نان تولیدی بررسی نشده است. این تحقیق با هدف مقایسه میزان درشت مغذی‌های ارقام برنج شکسته از دو منطقه آب و هوایی مختلف و بررسی رئولوژی خمیر، ویژگی‌های حسی و کیفیت نان حاصله از این واریته‌ها در یک فرمول نان بدون گلوتن صنعتی، تدوین یافت. مو...

[ 3 ] - پیش‌بینی خصوصیات رئولوژیکی بنیادی خمیر با استفاده از شبکه عصبی-الگوریتم ژنتیک

سابقه و هدف: خمیر محصول میانی خطوط تولید صنایع نانوایی است که ویژگی‌های رئولوژیکی آن نمایانگر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مواد اولیه و مؤثر بر ویژگی‌های کیفی فرآورده نهایی است. با توجه به کارایی بالای شبکه‌های عصبی مصنوعی در آموزش‌پذیری و پردازش موازی داده‌ها با روابط غیر خطی، هدف از این پژوهش تهیۀ مدل‌هایی مناسب به منظور پیش‌بینی خصوصیات رئولوژیکی خمیر با توجه به ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی آرد است. مو...

[ 4 ] - مقایسه برخی ترکیبات شیمیایی و ویژگی‌های رئولوژیک صمغ کتیرای ایرانی تراویده از دو گونه گون A. floccosus و A. rahensis

سابقه و هدف: مطالعات متعددی در زمینه انواع ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و کاربردی صمغ‌های به دست آمده از منابع مختلف انجام شده است. با وجود این، تا کنون تحقیق جامعی در خصوص ویژگی‌های مذکور در مورد صمغ تراویده از گونه‌های مختلف گیاه گَوَن، صورت نگرفته است. هدف از این مطالعه، تعیین و مقایسه برخی خصوصیات شیمیایی صمغ کتیرای دو گونه گون ایرانی A. floccosus و A. rahensis و بررسی تاثیر دما، غلظت و قدرت ی...

[ 5 ] - Microbial Exopolysaccharides: A Review of Their Function and Application in Food Sciences

Extracellular polymeric substances are defined as high molecular weight compounds secreted by the microorganisms in the surrounding area. Since these extracellular substances are mainly polysaccharide, they are named exopolysaccharide. Microbial exopolysaccharides composed of sugar residue have growing interest as a new class of microbial products which can be used in food, pharmaceutical, and ...

[ 6 ] - Gluten-Free Bread Quality: A Review of the Improving Factors

Celiac disease is the inability of the small intestine to tolerate some cereal prolamin with sequence specific oligopeptide. Wheat gliadin, rye secalins and barley hordenine are the main proteins involved in the disease mechanisms and may provoke an inflammatory process to damage the small intestine. There are different methods to overcome the problems for such patients one of them is using glu...

[ 7 ] - Effect of Dispersed Phase Volume Fraction on Physical Stability of Oil-in-Water Emulsion in The Presence of Gum Tragacanth

Background: The dispersed phase volume fraction plays key role in oil-in-water emulsion stability by different mechanisms like partial flocculation, depletion flocculation and bridging flocculation. Since the mentioned mechanism is affected by emulsifier concentration presented in system, the major aim of this study was to investigate the effect of dispersed phase volume fraction on physical st...

[ 8 ] - Effective Factors on the Stability of Oil-in-Water Emulsion Based Beverage: A Review

Beverage emulsions are systems that are composed of two liquids including oil and water which are prepared by homogenizing oil phase in an acidic aqueous phase. They must be stable in both concentrated and diluted form for a period of 6-12 months upon standing at room temperature. Two immiscible phases contained systems are thermodynamically unsta-ble. In other words, they are vulnerable to bre...

[ 9 ] - Effect of Irradiated Gum Tragacanth on Rheological Properties of Oil in Water Emulsion

Background: Emulsions are thermodynamically unstable systems that can be kinetically stable by adding substances known as emulsifiers and/or thickening agents. By respect to the functional properties of gum tragacanth (GT), and its breakage probability during irradiation treatment, the major aim of this study was to investigate the stability of oil in water emulsion in the presence of different...