کریمی, حمیدرضا

[ 1 ] - تأثیر تنش شوری بر غلظت عنصرهای کم مصرف در بنه باغی با نوع رشد و طول ساقه متفاوت

بنه‌ باغی به‌عنوان یک دورگه بین‌گونه‌ای طبیعی می‌تواند به‌عنوان پایه برای درخت‌‌های پسته استفاده شود. به منظور بررسی تنش شوری بر غلظت عنصرهای کم مصرف در دورگه طبیعی بنه باغی، آزمایشی به صورت فاکتوریل با سه فاکتور شامل سطح شوری (0، 60، 120 میلی‌مولار با استفاده از ترکیب نمکی کلرید سدیم، کلرید کلسیم و کلرید منیزیم به نسبت 3:2:1)، نوع رشدی (نوع رشدی بنه و نوع رشدی پسته) و ارتفاع (گروه ارتفاعی کمتر...

[ 2 ] - اثر غلظت‌های متفاوت بی‌کربنات سدیم در آب آبیاری بر برخی ویژگی‌های رویشی و بوم‌فیزیولوژیکی دانهال‌های پسته رقم بادامی ریز زرند

به منظور بررسی پاسخ دانهال‌های پسته رقم بادامی ریز زرند به غلظت‌های مختلف بی‌کربنات سدیم آب آبیاری، آزمایشی به صورت طرح آماری کامل تصادفی با تیمار بی‌کربنات سدیم در سه سطح (صفر، 15 و 30 میلی­مولار) با سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. بر اساس نتیجه­ها، در سطح 15 میلی­مولار بی­کربنات سدیم، ارتفاع ساقه، وزن تر ساقه و برگ و در سطح 30 میلی­مولار بی­کربنات سدیم، وزن خشک برگ، ساقه و ریشه، تعداد برگ ...

[ 3 ] - اثر کاربرد بنزیل‌آدنین و حذف آبیاری زمستان بر ویژگی‌های درخت و میوه پسته کله‌قوچی

به منظور بررسی اثر بنزیل‌آدنین و حذف آبیاری در زمستان بر پارامترهای رشدی و ترکیب شیمیایی درخت و ویژگی‌های کمّی خشک‌میوة پستة رقم کله‌قوچی پژوهشی، در سال‌های 1389 تا 1391، انجام شد. در این پژوهش اثر 2 سطح رژیم آبیاری شامل آبیاری و بدون آبیاری در زمستان در ترکیب با 3 سطح بنزیل‌آدنین (0، 20 و 40 میلی‌گرم در لیتر) با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار بررسی شد. داده‌های آماری حاصل از هر ...

[ 4 ] - Genetic diversity assessment of male and female pistachio genotypes based on ISSR markers

Genetic study of pistachio, especially male genotypes due to the effects of pollen on nut quality and quantity and next generation characterizations, help to improve its management and breeding programs. We studied the genetic diversity among 20 male and 36 female pistachio genotypes using ISSR marker. In total 178 DNA frgments were proliferated using 12 primers that 169 fragments were polymorp...

[ 5 ] - Optimizing in vitro Culture of Pistacia vera ‘Badami-Riz-Zarand’ Using Axillary Buds

Pistacia vera ‘Badami-Riz-Zarand’ is used as rootstock in Iranian pistachio orchards due to the low sensitivity to the Phytophthora, resistance to salinity, and graft compatibility with commercial cultivars. In this study, the effects of culture media (MS and DKW) along with type and concentration of plant growth regulators were investigated on micropropagation of this rootstock. The highest gr...