اسمعیل نژاد, بیژن

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

[ 1 ] - ارزیابی بافت شناختی آسیب بیضه ناشی از بابزیوز تجربی در موش سوری

سابقه و هدف: بابزیاها دومین انگل خونی شایع در پستانداران پس از تریپانوزوماها می ­باشند و بابزیوز به­ عنوان یک بیماری مشترک نوپدید بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی تغییرات بافت­ شناختی بیضه متعاقب القاء بابزیوز تجربی توسط بابزیا بایژمینا در موش سوری بود. مواد و روش­ ها­: در این مطالعه تجربی 24 موش­­ سوری نر بالغ به­ صورت تصادفی به چهار گروه مساوی شامل شاهد فاقد تیمار...

[ 3 ] - Hemolytic anemia associated with Trypanosoma theileri in a cow from Kurdistan province, West of Iran ‎

Various species of Trypanosoma parasites are known to infect several wild and domestic animals worldwide. A 7-year-old Holstein cow from Baneh, Kurdistan province, was examined by a private veterinarian due to anorexia and depression. Physical examination revealed fever, enlarged subscapular lymph node, and pale mucosa. Blood samples were taken for hemato-logical, parasitological, and ...