مظاهری خامنه, رامین

گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

[ 1 ] - ارزیابی بافت شناختی آسیب بیضه ناشی از بابزیوز تجربی در موش سوری

سابقه و هدف: بابزیاها دومین انگل خونی شایع در پستانداران پس از تریپانوزوماها می ­باشند و بابزیوز به­ عنوان یک بیماری مشترک نوپدید بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی تغییرات بافت­ شناختی بیضه متعاقب القاء بابزیوز تجربی توسط بابزیا بایژمینا در موش سوری بود. مواد و روش­ ها­: در این مطالعه تجربی 24 موش­­ سوری نر بالغ به­ صورت تصادفی به چهار گروه مساوی شامل شاهد فاقد تیمار...

[ 2 ] - اثر محافظتی سلول‌های مزانشیمی‌مغزاستخوان بر ویژگی‌های بافت شناسی و ریزسنجی بافت بیضه متعاقب پیچش-واپیچش بند بیضه در موش‌های سفید آزمایشگاهی

زمینه و هدف: با توجه به این که اختلال در سیستم گردش خون بیضه و متعاقباً کم خونی عضو می­تواند موجب اختلال در باروری گردد. در این پژوهش اثر محافظتی سلول‌های مزانشیمی‌مغزاستخوان بر هیستومورفومتری بافت بیضه متعاقب پیچش ـ واپیچش Tursion-Detursion (T-D) بند بیضه به طور مقایسه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.   روش بررسی: در این مطالعه تجربی تعداد 30 سر موش سفید کوچک آزمایشگاهی بالغ به طور تصادفی به سه گروه م...

[ 3 ] - Histomorphometrical study of the effect of platelet-rich plasma therapy on the damage caused by the Torsion-Detorsion testicular in mice

Background & Objectives: Testicular Torsion is one of the emergency cases which is caused by twisting of the spermatic cord; Detorsion leads to the recirculation of blood and ultimately, more damage occurs in testis. Platelet-Rich plasma (PRP) contains several growth factors and cytokines that can restore tissue and rebuild cells, so in this study, PRP was used to evaluate its effects. Material...

[ 4 ] - Beneficial Effects of Nanocurcumin Loaded Chitosan Biofilm on Healing of Full Thickness Excisional Wounds in Diabetic Rats

Objective- In diabetes impaired wound healing and other tissue abnormalities are considered as major concerns. The novel therapeutic options for treatment of wound in diabetic patients are urgently needed. The aim of the present study was to assess beneficial effects of chitosan nanocurcumin biofilm on healing of full thickness excisional wounds in diabetic rats.D...