عباس احمدی

دانشگاه ارومیه

[ 1 ] - ارزیابی اسپرم موش‌های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین

    کم‌خونی همولتیک و به تبع آن کاهش اکسیژن‌رسانی می‌تواند موجب اختلال در عملکرد بیضه و اسپرماتوژنز گردد.  هم‌چنین آهن آزاد شده از گلبول‌های قرمز و به دنبال آن افزایش آهن بافتی ممکن است ایجاد استرس اکسیداتیو نماید.  هدف از این مطالعه، بررسی اثر آنمی‌همولیتیک ایجاد شده توسط فنیل‌هیدرازین بر کیفیت اسپرم موش سوری و نقش محافظتی کروسین بر آسیب ناشی از فنیل‌هیدرازین بود.  از این رو در تحقیق حاضر، تعد...

[ 2 ] - اثر محافظتی سلول‌های مزانشیمی‌مغزاستخوان بر ویژگی‌های بافت شناسی و ریزسنجی بافت بیضه متعاقب پیچش-واپیچش بند بیضه در موش‌های سفید آزمایشگاهی

زمینه و هدف: با توجه به این که اختلال در سیستم گردش خون بیضه و متعاقباً کم خونی عضو می­تواند موجب اختلال در باروری گردد. در این پژوهش اثر محافظتی سلول‌های مزانشیمی‌مغزاستخوان بر هیستومورفومتری بافت بیضه متعاقب پیچش ـ واپیچش Tursion-Detursion (T-D) بند بیضه به طور مقایسه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.   روش بررسی: در این مطالعه تجربی تعداد 30 سر موش سفید کوچک آزمایشگاهی بالغ به طور تصادفی به سه گروه م...

[ 3 ] - Histomorphometrical study of the effect of platelet-rich plasma therapy on the damage caused by the Torsion-Detorsion testicular in mice

Background & Objectives: Testicular Torsion is one of the emergency cases which is caused by twisting of the spermatic cord; Detorsion leads to the recirculation of blood and ultimately, more damage occurs in testis. Platelet-Rich plasma (PRP) contains several growth factors and cytokines that can restore tissue and rebuild cells, so in this study, PRP was used to evaluate its effects. Material...

[ 4 ] - The effects of exposure to fluoxetine during lactation on testicular tissue and sperm parameters in mice offspring

Fluoxetine is a selective serotonin reuptake inhibitor is commonly prescribed to treat maternal depression in pregnancy and lactation. This study aimed to investigate the effects of maternal exposure to fluoxetine via lactation on testicular tissue, sperm parameters including count, motility, viability, and normal morphology and testicular oxidative stress status in male mice offspring. Ten mic...

[ 5 ] - Evaluation of the protective effect of Satureja khozestanica essential oil on in vitro fertilization potential and embryo development in oxidative stress induced by Nonylphenol

Background & aim: Nonylphenol (NP) has been known as an immunosuppressant agent, and reported to induce oxidative stress, to impact gonadal cells nucleus and to reduce the fertilizing potential. Therefore, present study was aimed to evaluate the protective effect of Satureja Khuzestanica, as a potential antioxidant, on in vitro fertilized embryos development following exposure to NP.  Methods: ...

[ 6 ] - EVALUATION OF IN VITRO FERTILIZATION POTENTIAL AND SPERM PARAMETERS IN ACRYLAMIDE TREATED MICE

Background & Aims: Today, with lifestyle changes, the tendency to use packaged food, street food, and fast food has increased, and most of them contain Acrylamide. One of the most important side effects of Acrylamide is toxicity in the reproductive system. In this study, the long-term effects of Acrylamide on in Vitro Fertilization (IVF) and sperm parameters were investigated. Materials & ...