خان‌محمدی‌قانع , فهیمه

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

[ 1 ] - ارزیابی تأثیر محافظتی اتیل پیروات بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش‌های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید

 Background & Aims: Cyclophosphamide (CP) has been known as an immunosuppressant agent, and is reported to induce oxidative stress. It also impacts gonadal cells nucleus and reduce the fertilizing potential. Therefore, the present study was aimed to evaluate the protective effects of Ethyl Pyruvate as a potential antioxidant on in vitro fertilized embryos development following exposure to CP.  ...

[ 2 ] - تأثیر محافظتی اتیل پیروات بر رشد و آترزی فولیکول‌های تخمدان موش‌های سوری تحت درمان با سیکلوفسفامید

زمینه و هدف: عوارض جانبی حاصل از سیکلوفسفامید باعث کاهش باروری و حتی ناباروری در افراد تحت درمان با این دارو می‌شود . در این پژوهش، نقش محافظتی اتیل ‌پیروات بر تغییرات بافت تخمدان، متعاقب شیمی‌درمانی با سیکلوفسفامید مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 15 سر موش سوری ماده 8-6 هفته‌ایی به 3 گروه تقسیم شدند. به گروه کنترل، روزانه سرم فیزیولوژی ( IP ، 1/0 میلی‌لیتر)، به گروه کنترل...

[ 3 ] - EVALUATION OF IN VITRO FERTILIZATION POTENTIAL AND SPERM PARAMETERS IN ACRYLAMIDE TREATED MICE

Background & Aims: Today, with lifestyle changes, the tendency to use packaged food, street food, and fast food has increased, and most of them contain Acrylamide. One of the most important side effects of Acrylamide is toxicity in the reproductive system. In this study, the long-term effects of Acrylamide on in Vitro Fertilization (IVF) and sperm parameters were investigated. Materials & ...

نویسندگان همکار