× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Mojtaba Karimpour

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

[ 1 ] - Oral administration of alanyl-glutamine and glutamine improve random pattern dorsal skin flap survival in rats

Objective(s): Skin flap necrosis is the most common postoperative side effect in reconstructive surgeries. Glutamine (GLN) has been shown to accelerate wound healing process. The purpose of this study was to evaluate the effects of GLN either in free form or in the dipeptide form along with L- alanyl (Ala-GLN) on random skin flaps survival in rats.Materials and Methods: Dorsal skin flaps with c...

[ 2 ] - بررسی اثرات ال ـ آرژنین بر تغییرات مورفومتریک روده کوچک در موش بزرگ آزمایشگاهی با سوختگی درجه دو

سابقه و هدف: عملکرد، یکپارچگی و سد مخاطی روده­ی کوچک بعد از سوختگی دچار اختلال می­شود و در نهایت به دلیل انتقال باکتریایی از فضای روده­ی کوچک به جریان خون منجر به سپتی­سمی و مرگ می­شود. با توجه به اثرات مفید ال ـ آرژنین(پیش­ساز اکسد نیتریک) در روند ترمیم زخم سوختگی، هدف از مطالعه­ی حاضر بررسی اثرات ال ـ آرژنین در جلوگیری از تغییرات مورفومتریک روده­ی کوچک در موش بزرگ آزمایشگاهی با سوختگی درجه­ی ...

[ 3 ] - اثرات محافظتی ان استیل سیستئین بر بافت کبد در موشهای صحرایی تحت درمان با سیکلوفسفامید

Background & Aims: Cyclophosphamide is an anticancer drug that, despite its many clinical applications, has toxic effects through production of free radicals on body. The aim of this study was to evaluate the protective effects of N-acetylcysteine in the liver tissue of rats treated with cyclophosphamide Materials & Methods: Twenty-one adult female Wistar rats were randomly divided into 3 grou...

[ 4 ] - بررسی اثرات آرسنیک بر تکامل چشم در جنین‌های موش سوری

    Background & Aims : arsenic is an important environmental toxicant which is usually found in drinking water. The aim of this study was to evaluate the effects of arsenic on development of visual system on mouse embryos.   Materials & Methods : In this study 30 albino mice were used in controls and experimental groups (N=15). The experimental group received 40 mg/kg intraperitoneally sodium ...

[ 6 ] - بررسی اثرات ال- آرژنین بر درصد بهبود زخم سوختگی درجه دو در موش بزرگ آزمایشگاهی

زمینه و هدف: نیتریک اکساید (NO) یک رادیکال آزاد با نیمه عمر کوتاه است که در بسیاری از فرآیند‌های بیولوژیک دخالت دارد و از اکسیداسیون ال- آرژنین ایجاد می‌شود. گزارشات ضد و نقیضی در رابطه با اثرات NO در پروسه ترمیم زخم سوختگی وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ال- آرژنین (پیش‌ساز NO) و L-NAME(مهارکننده NO) بر درصد بهبودی زخمهای سوختگی در موش بزرگ آزمایشگاهی است. روش بررسی: در این تحقیق ا...

[ 7 ] - بررسی اثر تجویز توام یوبی کینون و ویتامین C بر تغییرات رفتاری و هیستولوژیکی و پارامترهای بیوشیمیایی در مدل contusion ضایعه نخاعی دررت

Background and purpose: Spinal cord injury (SCI) is one of the most disabling diseases with various physical and psychological consequences. One of the treatments of SCI is using agents that have neuroprotective effects such as Vitamin C and ubiquinone. This research aimed at investigating the effect of co-administration of these agents on rat experimental model of SCI. Materials and methods: ...

[ 8 ] - Conditioned medium derived from mesenchymal Stem cells regenerates’ defected articular cartilage

Background & Aims: One of cell- based technical issues associated with cartilage repair assay is delivering cells to the site of the parts where damage is created. Mesenchymal stem cells (MSCs) with their chondrogenic potential are ideal candidates for cartilage regeneration. High expression of cartilage hypertrophy markers by MSCs would result in apoptosis and ossification. This investigation ...

[ 9 ] - تأثیر پودر زنجبیل بر تغییرات ایجاد شده در اثر دیابت در روده کوچک موش صحرایی

مقدمه و هدف: دیابت ملیتوس شایع‌ترین اختلال غدد درون‌ریز در انسان است و دارای عوارض متعدد از جمله عوارض گوارشی است. هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر پودر زنجبیل بر تغییرات ایجاد شده در اثر دیابت در روده کوچک موش صحرایی بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی که در سال 1385 در بخش آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام گرفت، از 24 سر موش صحرایی نژاد ویستار با میانگین وزنی 20±...

[ 10 ] - The effects of exposure to fluoxetine during lactation on testicular tissue and sperm parameters in mice offspring

Fluoxetine is a selective serotonin reuptake inhibitor is commonly prescribed to treat maternal depression in pregnancy and lactation. This study aimed to investigate the effects of maternal exposure to fluoxetine via lactation on testicular tissue, sperm parameters including count, motility, viability, and normal morphology and testicular oxidative stress status in male mice offspring. Ten mic...