ارفع, مریم

دانشگاه اصفهان

[ 1 ] - فرا تحلیل اثربخشی برنامه‌های آموزشی ‌‌شیوه‌های فرزندپروری براختلالات رفتاری کودکان

هدف: هدف این فراتحلیل، تعیین میزان اثربخشی برنامه‌های آموزشی شیوه‌های فرزندپروری بر اختلالات رفتاری کودکان بود. این پژوهش با استفاده از تکنیک فراتحلیل و با یکپارچه کردن نتایج تحقیقات مختلف، اندازه اثر برنامه‌های آموزشی شیوه‌های فرزند‌پروری را مشخص می‌نماید. روش: در مجموع 10 پژوهش قابل قبول از لحاظ روش‌شناختی انتخاب شدند و فراتحلیل بر روی آنها انجام گرفت. منابع جستجوی داده‌ها، اسناد علمی دانشگاه...

نویسندگان همکار