بروشکی, محمدطاهر

[ 1 ] - بررسی مقایسه ای اثرات ضد تشنجی عصاره آبی گیاه آکلیل کوهی و فنوباربیتال در موش سفید آزمایشگاهی

سابقه و هدف: با توجه به مزمن بودن بیماری های تشنجی و مصرف طولانی مدت داروهای ضد تنشج و همچنین عوارض فراوان این داروها، اخیرا استفاده از گیاهان دارویی جهت کنترل حملات تشنجی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این تحقیق، بررسی اثر ضد تشنجی عصاره گیاه آکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis) در کنترل تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موش سفید آزمایشگاهی می باشد. مواد و روش ها: مقادیر متفاوتی از عصار...

[ 2 ] - Protective Effect of Safranal against Hexachlorobutadiene-Induced Nephrotoxicity in Rat

Background: Hexachlorobutadiene (HCBD) is a potent nephrotoxin in rodents, which can cause degeneration, necrosis and regeneration in renal tubular epithelial cells. It has been shown that safranal, the active ingredient of saffron, has a protective effect against ischemic injuries. The aim of this study was to examine the protective effect of safranal against HCBD-induced nephrotoxicity in rat...

[ 3 ] - Protective Effects of Verapamil Against Hexachlorobutadiene Nephrotoxicity in Rat

Background: Hexachlorobutadiene (HCBD), a potent nephrotoxin can cause degeneration and necrosis in renal tubular epithelial cells in rodents. Its toxicity is due to conjugation with glutathione to form the related cysteine conjugate. This metabolite is then taken up by the kidney and cleared through renal tubular epithelial cells as a reactive thiol derivative by the enzyme β-lyase. Objective:...

نویسندگان همکار