چراغی, جواد

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

[ 1 ] - اثر عصاره هیدرو الکلی گل گاوزبان بر پروفایل لیپیدی سرم در موش سوری و مقایسه آن با لوواستاتین

مقدمه: هیپرلیپیدمی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی مطرح می باشد و استفاده از داروهای صناعی جهت کاهش غلظت لیپیدهای خون، همراه با عوارض جانبی متعددی می ­باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عصاره الکلی گل گاوزبان بر میزان لیپیدهای سرم درمقایسه با لوواستاتین در موش های سوری انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه 70 سر موش سوری درمحدوده وزنی g30-25 به صورت تصادفی به 7 گر...

[ 2 ] - اثر ترکیبی تمرین استقامتی و داروی آتورواستاتین بر میزان آسیب نکروزی و بافت فیبروزی در قلب موش ‌های صحرایی نر نژاد ویستار پس از انفارکتوس تجربی میوکارد

مقدمه: مشخص شده است که استاتین­ ها و فعالیت ورزشی هر دو دارای اثرات سودمندی در پیشگیری از بیماری ­های قلبی- عروقی هستند. با این حال، در ارتباط با اثرات ترکیبی آن­ ها بر میزان آسیب بافتی بعد از انفارکتوس میوکارد اطلاعات کافی وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ترکیبی تمرین ورزشی استقامتی و داروی آتورواستاتین بر میزان آسیب نکروزی و بافت فیبروزی در قلب موش­ های صحرائی به دنبال انفارکتوس میوکارد ا...

[ 3 ] - تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جعفری Petroselinum crispum بر آسیب شناسی بافتی و فعالیت آنزیم های کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

مقدمه: با توجه به پیشرفت روزافزون دیابت و استفاده از داروهای جایگزین و کم خطر گیاهی، در این مطالعه تجربی اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جعفری Petroselinum  crispum  بر فعالیت آنزیم های کبدی و آسیب شناسی بافتی بررسی گردید. مواد و روش ­ها: در این مطالعه 60  سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار به طور تصادفی به 5 گروه تیماری تقسیم شدند. پس  از انجام تیمارهای لازم، از حیوانات تحت آزمایش نمونه­ های خونی و...

[ 4 ] - Effect of endurance exercise training on morphological changes in rat heart tissue following experimental myocardial infarction

Introduction: Cardiac remodeling after myocardial infarction, is associated with progressive ventricular dysfunction and cardiovascular death. The purpose of this study was to examine the effect of endurance exercise training on morphological changes in rat heart tissue following experimental myocardial infarction. Materials and methods: Rats used in this experiment (8-10 weeks old, 235 &p...

[ 5 ] - بررسی اثرات حفاظتی بخشهای هوایی عصاره گیاه خارشتربرنفرتوکسیسیتی حاد القاشده بوسیله جنتامایسین در موش صحرایی

چکیده مقدمه جنتامایسین یکی ازآنتی بیوتیک های آمینو گلیکوزیدی است که با وجود اثرات درخشان بالینی آن در درمان عفونت های ادراری، اثرات ناخواسته آن به عنوان یکی از علل شایع نارسایی حاد کلیه مطرح است، که موارد استفاده از آنرا محدود ساخته است. ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در گیاهان دارویی کاندیدای مناسبی برای حفاظت و پیشگیری از اثرات پاتولوژیک جنتامایسین بر دستگاه ادراری محسوب می شوند. در تحقیق حا...

[ 6 ] - مقایسه تاثیر عصاره های دانه گیاه کبر (.Capparis spinosa L) و برگ توت سفید (.Morus alba L) با گلی بن کلامید بر گلوکز و چربی های خون در موش های مبتلا به دیابت

سابقه و هدف: توت سفید و کبر به صورت سنتی برای درمان برخی بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه خواص ضد دیابت و ضد چربی عصاره هیدروالکلی دانه کبر و آبی برگ توت به صورت جدا و توام بر گلوکز و چربی های خون در موش های مبتلا به دیابت مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روشها: در این مطالعه تجربی از 60 راس موش صحرایی در محدوده وزنی220-200 گرم به 6 گروه 10تایی، گروه کنترل دیابتی و گروه های دیا...