اکبر اعظمیان جزی

دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

[ 1 ] - اثر ماساژ ورزشی نوازشی بر برخی شاخص‌های ایمنی بسکتبالیست‌های نخبۀ با ویلچر پس از یک جلسه تمرین شدید

هدف این تحقیق، تعیین اثر ماساژ ورزشی نوازشی بر برخی شاخص‌های ایمنی بسکتبالیست‌های نخبۀ معلول با ویلچر پس از یک جلسه تمرین شدید ویژه بود. آزمودنی‌ها شانزده معلول جسمی بودند که براساس امتیاز معلولیت (IWBF)، همگن‌سازی شده، به دو گروه هشت نفره شامل گروه کنترل و گروه تجربی تقسیم شدند. آزمودنی‌ها یک جلسه تمرین شدید ویژۀ بسکتبال با ویلچر به مدت 40 دقیقه با شدت بیشینه (با کنترل ضربان قلب)، انجام دادند....

[ 2 ] - تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی میوستاتین، فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین زنان سالمند

هدف این پژوهش، تعیین تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی میوستاتین، فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین زنان سالمند بود. تعداد 40 نفر از زنان سالمند (با دامنۀ سنی 82/0±34/60 سال؛ قد 01/0±155 سانتی-متر؛ وزن 89/1±72/71 کیلوگرم و BMI 63/0±45/29 کیلوگرم بر مترمربع) به‌طور تصادفی ساده در یکی از 4 گروه تمرین استقامتی + قدرتی (E+S) (n=9)، قدرتی + استقامتی (S+E) (n=10)، ترکیب...

[ 3 ] - تاثیر شش هفته تمرین اینتروال کم حجم با شدت زیاد بر دفاع آنتی اکسیدانی و توان هوازی در زنان نجات یافته از سرطان پستان

مقدمه دفاع آنتی اکسیدانی و آمادگی هوازی بیماران مبتلا به سرطان پستان در مراحل ابتلا به بیماری، درمان و پس از درمان وضعیت مطلوبی ندارد. با توجه به نقش احتمالا مثبت تمرین ورزشی بر وضعیت آنتی­اکسیدانی، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرین اینتروال کم حجم با شدت زیاد بر دفاع آنتی­اکسیدانی و توان هوازی زنان نجات یافته از سرطان پستان انجام شد. روش کار مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی است که  ب...

[ 4 ] - تأثیر 6 هفته دویدن تداومی بر استرس اکسیداتیو، پراکسیداسیون لیپیدی و توان هوازی در زنان نجات یافته از سرطان پستان

مقدمه: فرآیند درمان و افت آمادگی هوازی در بیماران مبتلا به سرطان پستان می‌تواند وضعیت آنتی‌اکسیدانی بدن را تضعیف کرده و احتمال عود این بیماری را افزایش دهد. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر 6 هفته دویدن تداومی با شدت متوسط بر استرس اکسیداتیو، پراکسیداسیون لیپیدی و توان هوازی در زنان نجات یافته‌ از سرطان پستان انجام شد. روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در آذر و دی ماه 1394 بر روی 19 زن نج...

[ 5 ] - تاثیر ترکیبی تمرین استقامتی و داروی آتورواستاتین بر تظاهر پروتئین VEGF در رت ها پس از انفارکتوس تجربی میوکارد

مقدمه: استاتین­ ها و تمرینات ورزشی ممکن است اثرات سودمند مضاعفی بر فرآیند آنژیوژنز متعاقب انفارکتوس میوکارد داشته باشند. بنا بر این، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین استقامتی، داروی آتورواستاتین و ترکیب آن ها بر تظاهر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در عضله قلبی موش صحرایی نر پس از انفارکتوس تجربی میوکارد انجام شد.   مواد و روش ­ها: 45 سر موش صحرائی نر(10-8 هفته ­ای با میانگین وزن 10±230 گرم) به ...

[ 6 ] - اثر ترکیبی تمرین استقامتی و داروی آتورواستاتین بر میزان آسیب نکروزی و بافت فیبروزی در قلب موش ‌های صحرایی نر نژاد ویستار پس از انفارکتوس تجربی میوکارد

مقدمه: مشخص شده است که استاتین­ ها و فعالیت ورزشی هر دو دارای اثرات سودمندی در پیشگیری از بیماری ­های قلبی- عروقی هستند. با این حال، در ارتباط با اثرات ترکیبی آن­ ها بر میزان آسیب بافتی بعد از انفارکتوس میوکارد اطلاعات کافی وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ترکیبی تمرین ورزشی استقامتی و داروی آتورواستاتین بر میزان آسیب نکروزی و بافت فیبروزی در قلب موش­ های صحرائی به دنبال انفارکتوس میوکارد ا...

[ 7 ] - تأثیر هشت هفته تمرین ورزشی ترکیبی بر استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدی در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو

Introduction: The basic levels of oxidative stress and lipid peroxidation is higher than normal in patients with type 2 diabetes. Therefore, due to the positive effects of exercise training (especially combined exercise training) on oxidative stress and lipid peroxidation in healthy people, the purpose of this study was to investigate the effect of an 8 week combined exercise training (Aerobic ...

[ 8 ] - تاثیر 12 هفته تمرینات ورزشی منتخب پیلاتس بر سطح سرمی آدیپونکتین و مقاومت به انسولین در زنان نجات یافته از سرطان پستان و نقش آن در پیشگیری از عود بیماری

با توجه به تاثیر پایین بودن سطح سرمی آدیپونکتین بر بروز بیماری سرطان پستان و احتمال افزایش آن پس از یک دوره تمرینات ورزشی که ممکن است با تغییرات مقاومت به انسولین نیز همراه باشد، پژوهش حاضر با هدف شناخت تاثیر 12 هفته تمرینات ورزشی منتخب پیلاتس بر سطح سرمی آدیپونکتین و مقاومت به انسولین در زنان نجات یافته از سرطان پستان و نقش آن در پیشگیری از عود بیماری انجام شد. در این مطالعه نیمه تجربی، 27 ...

[ 9 ] - سازگاری‌ هورمون‌های آنابولیک به اجرای تمرینات ترکیبی با ترتیب متفاوت در زنان سالمند

مقدمه: هدف این تحقیق بررسی سازگاری‌ هورمون‌های آنابولیک به اجرای تمرینات ترکیبی با ترتیب متفاوت در زنان سالمند بود. مواد و روش‌ها: تعداد 40 نفر از زنان سالمند (دامنه سنی: 82/0±34/60 ، قد:cm 01/0±155، وزن: kg 89/1±72/71 و BMI:63/0±45/29) بطور تصادفی ساده به گروه تمرین استقامتی+ قدرتی (E+S) (9n=)، قدرتی+ استقامتی (S+E) (10n=)، اینتروال (IT) (12n=) و کنترل (9n=) تقسیم شدند. برنامه‌های تمرینی به م...

[ 10 ] - Effect of endurance exercise training on morphological changes in rat heart tissue following experimental myocardial infarction

Introduction: Cardiac remodeling after myocardial infarction, is associated with progressive ventricular dysfunction and cardiovascular death. The purpose of this study was to examine the effect of endurance exercise training on morphological changes in rat heart tissue following experimental myocardial infarction. Materials and methods: Rats used in this experiment (8-10 weeks old, 235 &p...

[ 11 ] - اثر تمرین هوازی منظم بر شاخص‌های آسیب اکسیداتیو لیپیدها و پروتئین ها در رت های مواجهه یافته با اشعه ساطع شده از روتر Wi-Fi

Background & Aim: Electronic and communication devices have largely become a part of our daily lives. And this has caused a growing concern with regards to the possible side-effects of exposure to the radiation of these devices on human health. To investigate the same, a research was undergone to study the "Effect of regular aerobic exercise on oxidative damage markers of lipids and protei...

[ 12 ] - تاثیر چهار هفته تمرین ورزشی استقامتی بر بیان ژن های TNF-α و IL-10 در موش های صحرایی نر پس از انفارکتوس تجربی میوکارد

سابقه و هدف: گرچه فعال شدن پروسه­های التهابی در اولین مقطع زمانی پس از انفارکتوس میوکارد (MI) ضروری است، اما اگر بیش از حد ادامه یابد، می­تواند وقوع مجدد MI را تسهیل نماید. با توجه به اثرات مثبت برنامه­های تمرین ورزشی منظم هوازی بر التهاب، به نظر می­رسد تمرینات ورزشی استقامتی تأثیر مثبتی بر وضعیت التهابی بیماران مبتلا به MI داشته باشد. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین ورزشی استق...

[ 13 ] - مقایسه تاثیر تمرین اینتروال شدید و تمرین استقامتی کم شدت بر بیان ژن Hig2 و محتوای چربی درون کبدی رت‌های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (NAFLD)

زمینه و هدف: بیماری کبد چرب غیر الکلی اصلی ترین بیماری کبدی است که بروز آن با عادات ناصحیح غذایی و اضافه وزن ارتباط دارد. هدف این پژوهش مقایسه اثرات 8 هفته تمرین اینتروال شدید (HIIT) و تمرین استقامتی کم شدت (LIET) بر بیان ژن Hig2 و محتوای تری گلیسیرید کبدی رت‌های مبتلا به کبد چرب (NAFLD) بود. روش بررسی: چهل رت نر ویستار به طور تصادفی در چهار گروه مساوی تقسیم شدند. گروه های کنترل، LIET و HIIT که...

[ 14 ] - اثر شدت‌های مختلف تمرین استقامتی بر بیان پروتئین ویژه بافت چربی27 (FSP27 ) احشایی و مقاومت به انسولین موش‌های صحرایی دیابتی شده

زمینه و هدف: پروتئین ویژه بافت چربی27 (Fat-Specific Protein 27) یکی از پروتئین­هایی است که در تنظیم و متابولیسم قطره چربی نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر شدت­های مختلف تمرین استقامتی بر بیان پروتئین ویژه بافت چربی(FSP27 ) احشایی و مقاومت به انسولین در موش‌های صحرایی دیابتی­شده با STZ بود.   روش بررسی: در این مطالعه تجربی40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به پنج گروه هشت­تایی شامل گروه دیا...

[ 15 ] - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر شاخصهای استرس اکسیداتیو در رتهای قرار گرفته در معرض اشعه الکترومغناطیس مایکروویو ساطع شده از روترهایWi-Fi

چکیده زمینه و هدف: قرار گرفتن در معرض امواج الکترومغناطیس می‌تواند باعث استرس اکسیداتیو شده و از طرفی عملکرد سیستم آنتی‌اکسیدانی بدن با ورزش منظم افزایش یافته و باعث کاهش استرس اکسیداتیو می‌شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیرهشت هفته تمرین هوازی بر شاخص های استرس اکسیداتیو در رت های قرار گرفته در معرض اشعه الکترومغناطیس مایکروویو ساطع شده از روترهایWi-Fi بود.   روش بررسی: در این مطالعه تجربی26...

[ 16 ] - تاثیر دوازده هفته تمرین در آب بر سطوح سرمی کمرین در مردان مبتلا به دیابت نوع دو

مقدمه: کمرین نقش مهمی در التهاب و متابولیسم گلوکز دارد و سطوح خونی آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بالاست. از طرف دیگر، تمرینات در آب می تواند بر متابولیسم چربی تاثیر داشته باشد و ممکن است سطوح کمرین بعنوان یک آدیپوکاین را تعدیل نماید. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر 12 هفته تمرین در آب بر سطوح کمرین در مردان مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. روش کار: در این تحقیق نیمه تجربی، 28 مرد م...

[ 17 ] - تأثیر شدت تمرین استقامتی بر بیان پروتئین پری‌ لیپین A بافت چربی احشایی، سطوح سرمی گلوکز و انسولین رت های دیابتی شده با استرپتوزوسین

زمینه و هدف: تغییر در بیان پروتئین‌های قطره چربی آدیپوسیت‌ ها مانند پری ‌لیپین A سبب تغییر در لیپولیز و مقاومت به انسولین می‌شود. هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر سه شدت مختلف تمرین استقامتی بر بیان پروتئین پری ‌لیپین A بافت چربی احشایی، سطوح سرمی گلوکز و انسولین موش های دیابتی نر نژاد ویستار بود. روش بررسی: 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 5 گروه 8 ‌تایی شامل گروه دیابتی همراه با تمرین استقامت...