فلاحتی, سکینه

دانشگاه ارومیه

[ 1 ] - بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی میوه زالزالک و داروی آتورواستاتین بر روی بافت کبد موشهای صحرایی ماده مبتلا به هیپرکلسترولمی

Introdution:. Increased plasma cholesterol causes hepatic damages through oxidative stress (OS) induction. There are many investigations about hawthorn effects on lipid reduction and atherosclerosis. The goal of current study was to determine the effects of hydro-alcoholic extract of Crataegus aronia fruit (HECA) and atorvastatin (AVS) on hypercholesterolemia-induced alterations in serum lipid ...

نویسندگان همکار