بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی میوه زالزالک و داروی آتورواستاتین بر روی بافت کبد موشهای صحرایی ماده مبتلا به هیپرکلسترولمی

نویسندگان

چکیده مقاله:

Introdution:. Increased plasma cholesterol causes hepatic damages through oxidative stress (OS) induction. There are many investigations about hawthorn effects on lipid reduction and atherosclerosis. The goal of current study was to determine the effects of hydro-alcoholic extract of Crataegus aronia fruit (HECA) and atorvastatin (AVS) on hypercholesterolemia-induced alterations in serum lipid profile and OS in hepatic tissue of female rats. Methods: In this experimental study, 42 female rats were assigned into 7 groups including control, diet-induced hypercholesterolemia (DIH), DIH + HECA (200 mg/kg/day; Per Oral (PO)), DIH + HECA (400 mg/kg/day; PO), DIH + AVS (10 mg/kg/day; PO), HECA (200 mg/kg/day; PO) and AVS (10 mg/kg/day; PO). After 30 days, blood and hepatic tissue samples were collected for biochemical and histological analyses. Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey's statistical tests using SPSS software. Results: Hypercholesterolemia resulted in significant increases in levels of serum lipids, hepatic enzymes and malondialdehyde in hepatic tissue as well as reductions in total antioxidant capacity and catalase level in liver compared to control group. Moreover, DIH led to significant increases in diameters of hepatocytes and their nuclei along with inflammation and cellular necrosis in hepatic tissue. Administration of HECA and AVS significantly restored above-mentioned parameters compared to DIH group. Conclusion: These findings suggest that HECA can play a protective role against hepatic damages in hypercholesterolemic female rats According to the results of this study, the prevalence of obesity is not high in female students (3 %), but it is necessary to pay particular attention to information on obesity and girls' sports in universities, so that the prevalence of this disease is not increased

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تأثیر مصرف داروی آتورواستاتین بر بافت پانکراس موش صحرایی نر

چکیده زمینه و هدف: استاتین‌ها داروهای بازدارنده آنزیم هیدروکسی متیل گلو تاریل کوآنزیم Aمی‌باشند که علاوه بر کاهش غلظت کلسترول پلاسما، کلسترول با دانسیته کم و تری‌گلیسرید را نیز کاهش می‌دهند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر مصرف داروی آتورواستاتین بر بافت پانکراس موش صحرایی نر بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 32 سر موش صحرایی بالغ نر به چهار گروه مساوی؛ کنترل و سه گروه آزمون تقسیم شدند. گ...

متن کامل

اثر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت سیکلوفسفامید در بافت کبد موشهای صحرایی بالغ

مقدمه و هدف: کبد اندام مهمی در بدن است که بدون آن ادامه حیات غیر ممکن است. سیکلوفسفامید داروی ضد سرطان است که در شیمی درمانی استفاده می‌شود. یافتن آنتی اکسیدان مناسب و بررسی اثر عصاره جینسینگ به منظور کاهش عوارض ناشی از سیکلوفسفامید بر کبد به عنوان یک عضو حیاتی مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر است. مواد و روش ها: حیوانات مورد استفاده 60 سر موش صحرایی ماده بالغ بودند که به 6 گروه 10 تایی ،گروه کنترل که د...

متن کامل

اثرات محافظتی ان استیل سیستئین بر بافت کبد در موشهای صحرایی تحت درمان با سیکلوفسفامید

Background & Aims: Cyclophosphamide is an anticancer drug that, despite its many clinical applications, has toxic effects through production of free radicals on body. The aim of this study was to evaluate the protective effects of N-acetylcysteine in the liver tissue of rats treated with cyclophosphamide Materials & Methods: Twenty-one adult female Wistar rats were randomly divided into 3 grou...

متن کامل

اثرات عصاره هیدروالکلی پسته‌کوهی و داروی فلووکسامین بر رفتار اضطرابی موش صحرایی نر تحت استرس بی‌حرکتی

زمینه و هدف: امروزه، استفاده از فرآورده‌های گیاهی برای درمان اختلالات عصبی ازجمله اضطراب رواج یافته است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثرات عصاره هیدروالکلی پسته‌کوهی و داروی فلووکسامین بر رفتار اضطرابی موش‌های صحرایی نر تحت استرس بی‌حرکتی صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 30 رأس موش صحرایی ‌نر بالغ نژاد ویستار (با وزن 30±170 گرم) به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند. برای القای استرس بی‌حرکتی در ...

متن کامل

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر روی نارسایی کلیوی القاء شده با آزاتیوپرین در موش های صحرایی ماده بالغ

زمینه و هدف: آزاتیوپرین دارویی با کاربرد وسیع در درمان بیماری‫های خودایمنی است که بر عملکرد و ساختار بافتی کلیه دارای اثرات منفی می‫باشد. لذا با توجه به اثرات محافظتی زنجبیل در برابر نفروتوکسین‫های مختلف مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عصاره زنجبیل بر تغییرات کلیوی ناشی از مصرف آزاتیوپرین در موش‫های صحرایی صورت گرفت. روش کار: در این مطالعه تجربی از 56 سرموش صحرایی ماده بالغ که به 7 گروه شامل کنترل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 26  شماره 1

صفحات  40- 54

تاریخ انتشار 2018-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023