فتوحی, محمدعلی

گروه درمان، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

[ 1 ] - ارزیابی دیدگاه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان‌های استان قم درخصوص نسل سوم استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان‌ها، سال 1396

زمینه و هدف: اعتباربخشی بیمارستان، به‌عنوان ابزاری جهت بهبود کیفیت و ایمنی بیماران به‌کار می‌رود. اثربخشی اعتباربخشی به محتوای استانداردها، روش ارزیابی و به‌کارگیری ارزیابان واجد صلاحیت بستگی دارد. با توجه به نقش تیم مدیریت اجرایی بیمارستان‌ها در اجرای استانداردهای اعتباربخشی، این پژوهش با هدف ارزیابی دیدگاه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان‌های استان قم، درخصوص نسل سوم اعتباربخشی بیمارستان‌ها صورت گ...

[ 2 ] - ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM (European Foundation for Quality Management)

زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد، ابزار مهمی جهت اندازه‌گیری میزان دستیابی سازمان به اهداف کیفی و دستیابی به تعالی عملکرد است. از بین الگوهای تعالی سازمانی که در حال حاضر برای ارزیابی کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) با استقبال بیشتری روبه‎رو شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم براساس الگوی تعالی...

نویسندگان همکار