زوارشانی, محمد

گروه میکروب‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

[ 1 ] - ارزیابی اثر ضدباکتریایی نانوذرات نقره، سیپروفلوکساسین و ترکیب آنها علیه سودوموناس آئرو‌‌ژینوزا PAO1

زمینه و هدف:‌‌ سودوموناس آئروژینوز، از عوامل شایع عفونت‌های ثانویه می‌باشد. با توجه به مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها و خطر مقاومت آنتی‌بیوتیکی، مطالعات پیرامون شناسایی ترکیبات جدید ضد‌باکتریایی افزایش یافته است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر ضد‌باکتریایی نانوذرات نقره، سیپروفلوکساسین و ترکیب آنها علیه سودوموناس آئرو‌‌ژینوزا PAO1 انجام شد. روش بررسی: اثر مهار‌کنندگی نانوذرات نقره و سیپروفلوکساسین ...

[ 2 ] - Comparison therapeutic effects of Ciprofloxacin, Silver nanoparticles and their combination in the treatment of Pseudomonas keratitis in rabbit: An experimental study

Pseudomonas aeruginosa is one of the most common causes of keratitis. The current study was done to evaluate the therapeutic effects of antibacterial combinations with Silver nanoparticles (Ag-NPs) and Ciprofloxacin in experimental Pseudomonas keratitis. Sixty four New Zealand rabbits were prepared. All rabbits were randomly categorized into eight groups (each group containing eight rabbits): C...

[ 3 ] - Comparison therapeutic effects of Ciprofloxacin, Silver nanoparticles and their combination in the treatment of Pseudomonas keratitis in rabbit: An experimental study

Pseudomonas aeruginosa is one of the most common causes of keratitis. The current study was done to evaluate the therapeutic effects of antibacterial combinations with Silver nanoparticles (Ag-NPs) and Ciprofloxacin in experimental Pseudomonas keratitis. Sixty four New Zealand rabbits were prepared. All rabbits were randomly categorized into eight groups (each group containing eight rabbits): C...