× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بیدگلی, محسن

[ 1 ] - بررسی تأثیر استفاده از پک پریودنتال بر روی ترمیم زخم پس از جراحی فلپ پریودنتال

Introduction & Objective: After periodontal surgery the surgical site is usually covered with periodontal pack. It is suggested that dressings can reduce the rate of infection, bleeding and granulation tissue formation after surgery. In addition, they may promote tissue healing. The aim of this study is to evaluate periodontal dressing’s effect on wound healing, pain and bleeding after period...

[ 2 ] - بررسی امکان استحصال سلول‌های بنیادی از بافت نرم دهان و مقایسه آن با سلول‌های بنیادی مغز استخوان (یک مطالعه آزمایشگاهی)

سابقه و هدف: در سال‌های اخیر استفاده از سلول‌های بنیادی جهت بازسازی بافت‌های از دست رفته بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون شایع‌ترین منبع مورد استفاده مغز استخوان بوده است. اما اخیراً سایر بافت‌ها نیز مورد توجه قرارگرفته‌اند و امکان استخراج سلول‌های بنیادی از این بافت‌ها و نیز ویژگی‌های این سلول‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. هدف از انجام این مطالعه بررسی امکان به دست آوردن سلول‌های بنیادی ا...