حاج ابراهیم زرگر, اکبر

دانشگاه شهید بهشتی

[ 1 ] - تحلیل استاتیکی و راستی‌آزمایی نحوه شکل‌گیری ترک‌های ثانویه ناشی از نشست در دیوارهای بدون بازشو

Pathology is a crucial basis in the process of restoration of historical monuments. So as just by an accurate pathology, a correct and effective restoration plan will be achieved. Amongst the various and different types of damages occurring in the historic monuments, Structural cracks in the walls are very important and considered as special issues that can endanger the stability and structural...

[ 2 ] - توسعه تحلیل‌های استاتیکی و روابط حاکم بر ترک‌خوردگی ناشی از نشست در دیوارهای بدون بازشو

Development of static analysis and relations between the cracks caused by subsidence in the walls without opening is necessary and unavoidable in the process of restoration of historical monuments, before preparing restoration plan and pathology. In other words, accurate and correct pathology, will determine the success of the restoration plan. Pathology process is an analytical issue which sho...

[ 3 ] - الگوی اسکان موقت مبتنی بر روش نظریۀ زمینه‌ای (مطالعۀ موردی: شهر سرپل ذهاب پس از زلزلۀ 1396)

زلزله‌های شدید همواره با آسیب به بخش مسکونی، زندگی مردم را مختل می‌کنند. در فرایند اسکان پس از سانحه، پس از مرحلۀ اسکان اضطراری در هفته‌های نخست تا زمان اسکان دائم به‌طور معمول یک تا دو سال طول می‌کشد که لازم است برای بازگشت آنها به زندگی عادی، اسکان موقت تأمین شود. این دوره با وجود نقش مؤثر در روند بازتوانی جامعه، در تجارب گذشته اغلب ساده انگاشته شده و به‌ویژه در سوانح شهری با چالش‌های اقتصادی...