ابراهیمی خوسفی, زهره

دانشگاه جیرفت

[ 1 ] - ارائۀ ساده‌ترین نسبت‌های طیفی به‌منظور تشخیص برخی خصوصیات شیمیایی خاک در مناطق خشک با استفاده از تکنیک دورسنجی (مطالعۀ موردی: کویر درۀ انجیر بافق)

Introduction Understanding the spectral reflectance of different soils and other surface elements forms the basis for analyzing the process of interpreting remote sensing data. Spectral properties of the various phenomena of the Earth's surface are not constant and are changing, based on the complex time and space conditions. Determination of soil chemical properties using remote sensing techni...

[ 2 ] - ارزیابی و پایش تغییرات رطوبت تالاب میقان با استفاده از تکنیک دورسنجی و ارتباط آن با شاخص‌های خشک‌سالی هواشناسی

تالاب ­ها از مهم­ترین اکوسیستم‌ های طبیعی هستند که به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های اخیر، از سطح مرطوب آن‌ها کاسته شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین شاخص بارش استانداردشده و شاخص بارش و تبخیر و تعرق استانداردشده با مقادیر متوسط شاخص اصلاح‌شده اختلاف آب نرمال شده در محدوده تالاب میقان انجام شد. بدین منظور از تصاویر چندزمانه لندست و داده­ های اقلیمی ایستگاه سینوپتیک اراک برای بازه ز...

[ 3 ] - Analysis of the Effect of Wind Speed and Soil Moisture on Horizontal Visibility Variations Caused by Dust Event in Arid Regions (Study Region: Southeast of Iran)

Introduction: Increasing or reducing the production of suspended particles depends on the important climatic and terrestrial characteristics of a region. One of the most important climatic factors affecting soil erosion is wind speed, so if the surface winds speed in a region exceeds the threshold of erosion, soil susceptibility to erosion and dust production increases. In contrast, the most im...

[ 4 ] - Investigation of the Climatic parameters Effect on the Concentration of Particles Matter Less Than 10 μm and its Relation to Wind Erosion Occurrence in Arid Regions

One of the main causes of air pollution in the arid areas of world, especially in Iran, is the increase of the PM10 concentration. The main objective of this research is to identify the most important climatic factors affecting the change of PM10 concentration near Yazd-Ardakan plain and its relation with wind erosion occurrence during the period from 2012 to 2017. For this purpose, the monthly...

[ 5 ] - ارزیابی تأثیرتغییر اقلیم بر خشکسالی تالاب جازموریان با بهره‌گیری از مدل CanESM2

تالاب‌ها یکی از مهم‌ترینبوم‌نظام‌های (اکوسیستم‌) طبیعی در مناطق خشک و نیمه‌خشک هستند که در دهة اخیر بیلان رطوبتی آن‌ها به دلیل تأثیرنامطلوب تغییر اقلیم و خشکسالی‌ها دچار نوسان منفی شده است. بنابراین لازم است اثر چنین رویدادی در بوم‌نظام‌های مختلف، به‌ویژه این بوم‌نظام‌های ارزشمند مورد ارزیابی قرارگیرد. در پژوهش حاضر وضعیت خشکسالی آینده تالاب جازموریان در شرایط افزایش دما با بهره‌گیریه از خروجی ...

[ 6 ] - Relationships between Meteorological Drought and Vegetation Degradation Using Satellite and Climatic Data in a Semi-Arid Environment in Markazi Province, Iran

The assessment of relationships between satellite-derived vegetation indices and meteorological drought improves our understanding of how these indices respond to climatic changes. The combination of climate data and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) product of Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) imagery provided an opportunity to evaluate the impact of d...

[ 7 ] - بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی ذرات معلق جو با استفاده از شاخص عمق اپتیکی آئروسل‌ها در جنوب شرق ایران

پیشینه و هدف شاخص عمق اپتیکی آئروسل یکی از پرکاربردترین شاخص‌ها جهت بررسی وضعیت آلودگی هوای مناطق مختلف به‌ویژه مناطق خشک و بیابانی است. مناطق خشک و نیمه‌خشک از منابع اصلی ذرات گردوغبار معلق در جو هستند. ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه‌خشک در طول سال با توفان‌های گردوغبار متعددی مواجه است، که خسارات زیست محیطی و اقتصادی-اجتماعی جبران‌ناپذیری را به مناطق مختلفی از ک...

[ 8 ] - Analysis of the Effect of Climatic Parameters and Meteorological Droughts on the Variation of Internal Dust Events (A Case Study: Qazvin City)

The occurrence of wind erosion and the spread of dust particles can be regarded as one of the most important and threatening environmental factors. Climate change and the frequency of droughts have played an important role in exacerbating or weakening these events. The primary objective of the present study was to investigate the trend of changes in four important climatic elements (precipitati...

[ 9 ] - Predicting Mobility of Sands in the Future Based on Sensitivity Analysis Test (Case Study: Manjil City)

Sand dunes are one of the most important and sensitive wind erosion susceptible landforms whose activity varies depending on the severity of the impact of various climatic and terrestrial factors. Long-term monitoring of these factors, along with the mobility status of sand sands in different areas, can have a significant effect on reducing their adverse effects. One of the sensitive areas of w...