قانعی بافقی, محمدجواد

دانشگاه اردکان

[ 1 ] - ارائۀ ساده‌ترین نسبت‌های طیفی به‌منظور تشخیص برخی خصوصیات شیمیایی خاک در مناطق خشک با استفاده از تکنیک دورسنجی (مطالعۀ موردی: کویر درۀ انجیر بافق)

Introduction Understanding the spectral reflectance of different soils and other surface elements forms the basis for analyzing the process of interpreting remote sensing data. Spectral properties of the various phenomena of the Earth's surface are not constant and are changing, based on the complex time and space conditions. Determination of soil chemical properties using remote sensing techni...

نویسندگان همکار