× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

A. Zakariazadeh

Department of Electrical Engineering, University of Science and Technology of Mazandaran, P.O. Box:48518–78195, Behshahr, Iran.

[ 1 ] - مدلسازی مدیریت منابع انرژی پراکنده در ریزشبکه با استفاده از روش توزیع شده

سیستم مدیریت انرژی هوشمند به عنوان ابزاری قدرتمند برای مدیریت انرژی در سمت تقاضا و واحد های تولید بکار برده می‌شود. مدیریت بهینه انرژی در ریزشبکه‌ها معمولا به‌عنوان یک مساله بهینه‌سازی غیرخطی فرمول بندی می‌شود.‌ بعلت ماهیت غیرخطی و گسسته مساله، حل آن به شیوه متمرکز نیازمند حجم بالای محاسبات در کنترل کننده‌ مرکزی ریزشبکه دارد. در این مقاله، استراتژی مدیریت انرژی توزیع شده در ریزشبکه با دو روش AD...

[ 2 ] - Multi-objective Measurement Devices Allocation Using State Estimation in Distribution System

Allocation of measurement devices is a necessity of distribution system which is an application of state estimation. In this paper, the problem of active and reactive measurement devices is modeling using a multi-objective method. The objectives of the problem are to minimize the use of measurement devices, increase in state estimation output, improve the state estimation quality and reduce cos...

[ 3 ] - Distributed Voltage Control in Distribution Networks with High Penetration of Photovoltaic Systems

In this paper, a distributed method for reactive power management in a distribution system has been presented. The proposed method focuses on the voltage rise where the distribution systems are equipped with a considerable number of photovoltaic units. This paper proposes the alternating direction method of multipliers (ADMMs) approach for solving the optimal voltage control problem in a distri...

[ 4 ] - Error Modeling in Distribution Network State Estimation Using RBF-Based Artificial Neural Network

State estimation is essential to access observable network models for online monitoring and analyzing of power systems. Due to the integration of distributed energy resources and new technologies, state estimation in distribution systems would be necessary. However, accurate input data are essential for an accurate estimation along with knowledge on the possible correlation between the real and...