سمانه نقوی

طالبة دکتوراه، قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة کاشان

[ 3 ] - بررسی رمان "الّذین یَحترقون" از نجیب کیلانی بر اساس مکتب رئالیسم

این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی در دو حوزة ساختار و محتوا رمان «الّذین یحترقون» از نجیب کیلانی(1931-1935) نویسندة معاصر مصری را بر اساس مکتب رئالیسم مورد ارزیابی قرار داده است. قسمت محتوایی شامل مسائل اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی است که در رمان نویسنده به آن‎ها توجّه نشان داده است و در بخش ساختاری نیز بازتاب برخی عناصر داستانی موجود در رمان چون: شخصیّت‎ها، زاویة دید، زبان کاربردی و گفتگو از منظر مکت...