أثر عناصر الإتّساق فی تماسک قصیدة "مجاز وسبعة أبواب" لسعدی یوسف

نویسندگان

  • روح الله صیادی نژاد عضو هیئة التدریس بجامعة کاشان، کاشان، ایران(أستاذ مساعد).
  • سمانه نقوی طالبة الدکتورا فی فرع اللغة العربیة وآدابها بجامعة کاشان، کاشان، ایران
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 29

صفحات  9- 36

تاریخ انتشار 2016-04-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023