مرتضی عزیزی

دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

[ 1 ] - پیش بینی افسردگی پس از زایمان براساس استرس ادراک شده و سبک های مقابله با استرس در زنان باردار شهرتبریز

استرس های دوران  بارداری از عوامل روانی تاثیرگذار در بروز افسردگی پس از زایمان است. نحوه ی ادراک فرد از استرس و سبک مقابله ای فرد با استرس می تواند سلامتی فرد را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار دهد و  شیوه های مقابله با استرس نیز،  به عنوان متغیری میانجی می تواند پیامدهای استرس را دستخوش تغییر کند. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی  افسردگی پس از زایمان  براساس استرس ادراک شده و سبک های مقابله با استرس در...

[ 2 ] - پیش بینی خیانت زناشوئی بر اساس تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشوئی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر تبریز

هدف پژوهش حاضر پیش­بینی خیانت زناشویی بر اساس تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره­ی شهر تبریز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تبریز در سال 1397 بودند که از این جامعه، تعداد 200 زن به شیوه نمونه­گیری هدفمند از بین زنان مراجعه کننده به مراکز مشاو...

[ 3 ] - اضطراب بارداری بر اساس باورهای فراشناختی و سلامت روانشناختی در زنان باردار شهر تبریز

تحقیق حاضر با هدف پیش بینی اضطراب بارداری بر اساس باورهای فراشناختی و سلامت روانشناختی در زنان باردار انجام شد. طرح تحقیق در چهارچوب طرح های توصیفی از نوع همبستگی قرار دارد. با توجه به طرح تحقیق و جامعه آماری، 100 زن باردار با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در فرآیند گردآوری داده ها، پرسشنامه سلامت عمومی کلبرگ، اضطراب بک و باورهای فراشناختی ولز استفاده گردید. با استفاده از روش تجزیه و تحل...