مژده حیدری صالح آباد

[ 1 ] - اثر کاربرد توأم ورمی کمپوست و کود گاوی بر رشد و گلدهی اطلسی (Petunia hybrida)

اطلسی یکی از رایج­ترین و مهمترین گل­های مورد استفاده در فضای سبز می­باشد. این تحقیق با هدف تعیین اثر ورمی کمپوست و کود گاوی بر رشد و گلدهی اطلسی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه صورت گرفت. در این تحقیق تأثیر کاربرد ترکیب ورمی کمپوست و تیمار کود گاوی در زمان کاشت و در سه سطح 15، 30 و 45% حجمی برای هر تیمار کودی بررسی شد. صفاتی مثل ارتفاع بوته،...

نویسندگان همکار