اسداله احمدی خواه

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

[ 1 ] - تلاقی‌پذیری و مقاومت به بیمارگر Pythium ultimum در سه گونه مختلف از جنس گلرنگ (Carthamus)

شناسایی و انتقال ژن از خویشاوندان وحشی به گونه‌های زراعی یکی از روش‌های اصلاح گیاهان برای ایجاد مقاومت به بیماری‌ها و آفات بشمار می‌رود. این مطالعه با هدف بررسی امکان تلاقی‌پذیری و واکنش به Pythium ultimum در گلرنگ زراعی و دو خویشاوند دیگر آن انجام شد. برای بررسی واکنش به بیمارگر از هشت ژنوتیپ متعلق به گونه زراعی، دو توده از گونه وحشی C. oxyacanthus از تهران و اصفهان و یک توده از گونه وحشی C. l...

[ 2 ] - جهش‌زایی در برنج برای ایجاد تحمل به خشکی و بررسی تغییرات ژنتیکی جهش یافته‌ها با نشانگر ISSR

در این مطالعه نقش جهش‌زایی با موتاژن EMS در بهبود تحمل به تنش خشکی در برنج مورد بررسی قرار گرفت. لاین‌های موتانت نسل M2 در مرحله جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای در شرایط تنش اسمزی با PEG (8/0- مگاپاسکال) ارزیابی شدند که منجر به جداسازی 9 لاین موتانت متحمل به خشکی گردید. این لاین‌ها به همراه رقم مادری در مرحله گیاه کامل در شرایط مزرعه با اعمال آبیاری محدود نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند که بر اساس شاخص تحمل...

[ 3 ] - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های شمشاد در شمال ایران با نشانگرهای ISSR

ارزیابی دقیق مقدار و پراکنش تنوع ژنتیکی در گونه‌های نادر و در معرض خطر به منظور تدوین راهبرد حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به‌منظور مطالعه تنوع ژنتیکی بین و درون‌ جمعیتی از سه جمعیت طبیعی شمشاد (Buxus hyrcana Pojark.) در شمال کشور (بندرگز، نوشهر و گرگان) و با استفاده از نشانگرهای ISSR استفاده شد. از هر جمعیت 20 نمونه تصادفی انتخاب گردید، DNA آنها با استفاده از 1...