بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های شمشاد در شمال ایران با نشانگرهای ISSR

نویسندگان

  • وجیهه قندهاری کارشناس‌ارشد، جنگل‏شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • وحیده پیام نور استادیار، دانشکده جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده مقاله:

ارزیابی دقیق مقدار و پراکنش تنوع ژنتیکی در گونه‌های نادر و در معرض خطر به منظور تدوین راهبرد حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به‌منظور مطالعه تنوع ژنتیکی بین و درون‌ جمعیتی از سه جمعیت طبیعی شمشاد (Buxus hyrcana Pojark.) در شمال کشور (بندرگز، نوشهر و گرگان) و با استفاده از نشانگرهای ISSR استفاده شد. از هر جمعیت 20 نمونه تصادفی انتخاب گردید، DNA آنها با استفاده از 10 آغازگر ISSR در واکنش PCR تکثیر شده و الگوی الکتروفورزی آنها بدست آمد. سپس پارامترهای ژنتیک جمعیت براساس امتیازهای عددی مربوطه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تنوع ژنتیکی مطلوبی (1/34 درصد) در جمعیت‌های مورد مطالعه وجود داشت. اما سهم تنوع ژنتیکی داخل جمعیتی در تنوع ژنتیکی کل بیشتر از سهم تنوع ژنتیکی بین جمعیتی برآورد گردید (73 درصد در مقابل 27 درصد). براساس ضریب تشابه Nei، شباهت ژنتیکی نسبتاً بالایی (%88-74) بین جمعیت­ها وجود داشت. کمترین فاصله ژنتیکی (2/13 درصد) بین جمعیت بندرگز و گرگان و بیشترین فاصله ژنتیکی (1/30 درصد) بین جمعیت گرگان و نوشهر مشاهده شد. براساس تجزیه خوشه‌ای با روش UPGMA دو جمعیت بندرگز و گرگان در یک گروه قرار ‌گرفتند که نشان‌دهنده قرابت ژنتیکی بیشتر آنها می‌باشد و این گروه‌بندی با توزیع جغرافیایی این سه رویشگاه تطابق داشت. بررسی تعادل ژنتیکی هاردی- وینبرگ نشان داد که جمعیت بندرگز دارای بیشترین تعادل ژنتیکی در مقرهای ژنی مختلف بود (حدود 9/78 درصد مقرهای ژنی)، درحالی‌که دو جمعیت دیگر در وضعیت تعادل متوسطی قرار داشتند (به‌ترتیب 58 و 63 درصد مقرهای ژنی جمعیت نوشهر و گرگان). عدم تعادل ژنی در دو جمعیت اخیر می‌تواند ناشی از تخریب شدیدتر جنگل­ها و از دست رفتن ذخایر توارثی گونه شمشاد در این مناطق ­باشد. با توجه به نتایج این تحقیق، می­توان بیان داشت که نشانگرهای ISSR برای مطالعه تنوع ژنتیکی و بررسی ژنتیک جمعیت گونه شمشاد در جنگل‌های شمال کشور کارآمد و قابل اعتماد می­باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های شمشاد در شمال ایران با نشانگرهای issr

ارزیابی دقیق مقدار و پراکنش تنوع ژنتیکی در گونه های نادر و در معرض خطر به منظور تدوین راهبرد حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیتی از سه جمعیت طبیعی شمشاد (buxus hyrcana pojark.) در شمال کشور (بندرگز، نوشهر و گرگان) و با استفاده از نشانگرهای issr استفاده شد. از هر جمعیت 20 نمونه تصادفی انتخاب گردید، dna آنها با استفاده از 10...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه‌های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR

زعفران یکی از با ارزش‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای در جهان است. با وجود قدمت کشت طولانی این گیاه در کشور، مطالعات اصلاحی محدودی به واسطه تولیدمثل غیرجنسی این گیاه انجام شده است. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم زعفران ایران، 65 نمونه مختلف زعفران از نواحی عمده کشت در خراسان شامل تربت‌حیدریه، گناباد، مه ولات، قائنات و فردوس جمع‌آوری و از طریق نشانگرهای مولکولی مورد مطالعه قرار گرفت. آغازگ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی گونه شمشاد با استفاده از نشانگرهای مولکولی issr و rapd

شمشاد (buxus hyrcana)، گونه درختی نادر و در معرض خطر در بعضی نواحی جنگل های هیرکانی شمال ایران است که نقش مهمی را در نگهداری از چشم انداز و اکوسیستم بازی می کند. در این مطالعه، نشانگرهای rapd و issr به منظور بررسی تنوع ژنتیکی سه جمعیت طبیعی شمشاد استفاده شدند. 4 آغازگر rapd 39 باند با 37 (87/94%) چند شکلی را تولید کردند و 4 آغازگر issr 42 باند با 38 (5/90%) چند شکلی را افزودند. تنوع ژنتیکی به و...

15 صفحه اول

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های مختلف گندم بهاره پاییزه شمال ایران با استفاده از نشانگر ISSR

Identification and classification of genetic source are important in plant breeding and genetic diversity. In order to evaluate genetic diversity of 48 Facultative wheat genotypes belong to north of IRAN, an experiment was done using 10 ISSR primers in the genetic laboratory of Gonbad Kavous University. Out of 62 produced fragments, 41 fragments were polymorphic. The number of polymorphic bands...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام انار ایران (Punica granatum L.) با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR

با توجه به تنوع بالای مورفولوژیکی در ارقام انار ایران، تنوع ژنتیکی 24 رقم انار با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR مورد بررسی قرار گرفت. آغازگرهای RAPD در مجموع 131 قطعه DNA تکثیر نمودند که 29 قطعه آنها (14/22 درصد) چندشکل بودند. آغازگرهای ISSR نیز از مجموع 173 قطعه تکثیر شده، 29 (37 درصد) چند‌شکلی حاصل نمودند. میانگین محتوای اطلاعات چندشکل (PIC) برای آغازگرهای RAPD و ISSR به ترتیب 128/0 و 163/...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSR، IRAP و REMAP

In this study, genetic diversity was evaluated for 40 landraces and improved rice genotypes by inter-simple sequence repeat (ISSR), IRAP (Inter-Retrotransposon Amplified) and REM (Retro transposon-Microsatellite AmplifiedPolymorphism) marker systems. Amplified productions of 20 primers indicated distinct and polymorphic bands among genotypes that produced a total of 309 bands and an average of ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 21  شماره 1

صفحات  1- 12

تاریخ انتشار 2013-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023