زری نکونام

دبیر فیزیک آموزش و پرورش شهرستان مشهد

[ 1 ] - کاربرد گلباد و گل‎غبار در تحلیل پدیده‎ی گردوخاک و تعیین رژیم فصلی بادهای همراه با این پدیده (مطالعه‎ی موردی: شهر سبزوار)

یکی از نیازهای اساسی اقلیم‎شناسی، دستیابی به‎روش‎های آسان، سریع و کاربردی تحلیل داده‎های بادسنجی، به‎منظور شناخت رژیم وزش بادهای همراه با گردوخاک، است. پدیده‎ی گردوخاک در سبزوار به‎عنوان یک معضل جوّی در طیِّ سال به‎طور دائـم روی می‎دهد. در این پژوهش، پدیده‎ی گردوخاک از نظر زمانی و فضایی، مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور داده‎های شامل زمان و تاریخ دیده‎بانی، سمت و سرعت باد و وضعیّت هوای حاضر ایستگا...

نویسندگان همکار