کاربرد گلباد و گل‎غبار در تحلیل پدیده‎ی گردوخاک و تعیین رژیم فصلی بادهای همراه با این پدیده (مطالعه‎ی موردی: شهر سبزوار)

نویسندگان

چکیده

یکی از نیازهای اساسی اقلیم‎شناسی، دستیابی به‎روش‎های آسان، سریع و کاربردی تحلیل داده‎های بادسنجی، به‎منظور شناخت رژیم وزش بادهای همراه با گردوخاک، است. پدیده‎ی گردوخاک در سبزوار به‎عنوان یک معضل جوّی در طیِّ سال به‎طور دائـم روی می‎دهد. در این پژوهش، پدیده‎ی گردوخاک از نظر زمانی و فضایی، مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور داده‎های شامل زمان و تاریخ دیده‎بانی، سمت و سرعت باد و وضعیّت هوای حاضر ایستگاه سینوپتیک سبزوار، طیِّ دوره‎ی آماری بیست‎ساله (1367-1387) تهیّه شد. نتایج حاصل از تحلیل آماری و تحلیل فضایی داده‎ها با استفاده از نرم‎افزار View WRplot (رسم گلباد و گل‎غبار به‎صورت سالانه و فصلی) نشان می‎دهد، به‎طور متوسّط 15/17 روز در سال هوا همراه با گردوخاک است و در دوره‎ی آماری ذکرشده وقوع این پدیده، روند افزایشی داشته است. همچنین، در شهر سبزوار، فصل بهار، شایع‎ترین زمان بروز پدیده‎ی گردوخاک است. بررسی گلباد و گل‎غبار سالانه نیز، تشکیل کانال باد را در مسیر شرقی ـ غربی تأیید می‎کند که کاملاً با وضعیّت توپوگرافی منطقه سازگار است. گل‎غبارهای سالانه که به تفکیک دو کُد هواشناسی 06 و 07 ترسیم شدند، مشخّص می‎کند، بادهایی که در اثر تشکیل سیستم‎های حرارتی در دوره‎ی گرم سال از نیمه‎ی شرقی به‎سمت منطقه می‎وزند، در ایجاد گردوخاک‎های محلّی و گردوخاک‎های فرامنطقه‎ای نقش مهمی دارند؛ اما نقش سیستم‎های غربی، در انتقال ذرّات معلق گردوخاک از سرزمین‎های دورتر، پررنگ‎تر است. گل‎غبارهای فصلی نیز، تأثیر سیستم‎های جوّی مختلف را در طیِّ سال در شکل‎گیری پدیده‎ی گردوخاک در منطقه بهتر و دقیق‎تر نشان می‎دهد. با آغاز دوره‎ی سرد سال، وزش بادهای همراه با گردوخاک از نیمه‎ی غربی به‎سمت شهر سبزوار شدّت‎گرفته و در زمستان به بیشترین حدّ خود می‎رسد؛ اما با شروع فصل بهار و عقب‎نشینی سیستم‎های غربی، وزش این بادها از نیمه‎ی غربی کاهش می‎یابد؛ به‎طوری‎که، در فصل تابستان وزش آنها از سمت غرب تقریباً به صفر رسیده و همه از نیمه‎ی شرقی به‎سمت منطقه می‎وزد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

برآورد فراوانی، سرعت و جهت بادهای فرساینده و مولد طوفان‌های گردوغبار و ریز گردها در سطح استان یزد با استفاده از تحلیل گلباد، گلطوفان و گلماسه

فرسایش بادی و وقوع پدیده ریزگردها ازجمله معضلات استان یزد است که هرساله خسارات پیدا و پنهان فراوانی را به این استان وارد می‌نماید. تحلیل وضعیت بادهای فرساینده و برآورد جهت نهایی جریان حمل ماسه ازجملهازجمله مطالعات پایه‌ای است که می‌تواند در اجرای موفق‌تر طرح‌های مبارزه با فرسایش بادی کارساز باشد. در این تحقیق تلاش گردید تا با استفاده از تحلیل فراوانی سمت و سرعت باد و محاسبه پتانسیل حمل ماسه توس...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 43  شماره 76

صفحات  85- 104

تاریخ انتشار 2011-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021