علی سوری

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

[ 1 ] - ارتباط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورها: با تأکید بر این ارتباط در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ

از گذشته بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. یکی از متغیرهای اقتصادی که اثرات بالقوه بر رشد دارد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش منابع طبیعی و با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه پانل در بین کشورهای مختلف در دوره 1996 تا 2015 و همچنین تأکید بر رابطه رشد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی د...

[ 2 ] - بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش منابع طبیعی (کاربرد مدل رگرسیون حد آستانه در داده‌های پانل)

ارتباط بین رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موضوع مورد بحث برای بسیاری از محققان، اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی در طی زمان بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش منابع طبیعی و با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه پانل برای 83 کشور در دوره 1996 تا 2015 انجام شده است. مدل تحقیق بر اساس روش ارائه شده توسط هانسن (1999) برای رگرسی...

[ 3 ] - استفاده بهینه از عواید نفتی در بودجه دولت ایران با استفاده از نظریه درآمد دائمی

در مقاله حاضر سعی بر آن است که تا مقدار بهینه استفاده از عواید نفتی در بودجه دولت ایران در طول دوره منتهی به زمان اتمام ذخایر نفتی به منظور ایجاد پایداری بودجه‌ای بررسی شود. با توجه به گسترش وظایف دولت‌ها و به ویژه دولت ایران که منابع بین‌نسلی نفت را نیز در اختیار دارد، تداوم این وظایف امری حیاتی است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با ادامه سیاست‌های فعلی از سوی دولت بودجه دولت ناپایدار خواهد ب...

[ 4 ] - مدلسازی و برآورد ریسک سیستم بانکی در قالب یک مدل شبکه‌ای با استفاده از سنجه CoVaR

 ​در این مقاله به‌منظور تبیین ریسک سیستمی نظام بانکی کشور یک مدل شبکه‌ای چندلایه سیستم بانکی طراحی می‌‌شود. در قالب‌ این مدل نشان داده می‌‌شود که چگونه وابستگی ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها باعث سرایت بحران از بانکی به سایر بانک‌ها و درنهایت باعث بحران در کل اقتصاد می‌‌شود. فرض می‌‌شود که نظام بانکی پرتفویی متشکل از بانک‌ها می‌‌باشد که ساختار ترازنامه‌ای آنها وابسته به یکدیگر است. برای برآورد ریسک...

[ 5 ] - The Impact of Education on Social Capital

In recent decades, the intervention of social capital in discourses and scientific documents in the fields of sociology, social sciences and economics have been increased. This focus on social capital is justified by its role which it plays in the production of human, economic and institutional capital. On the other hand, Education is the basic component of social cohesion, national identity an...

[ 6 ] - Portfolio Diversification and Net Selectivity Performance of Mutual Funds in Iran by Using Fama Decomposition Model

T he main purpose of this paper is to analyze the performance of mutual funds in Iran by using Fama decomposition model (1972). Thus, daily data of 55 mutual funds during a four-year period from 21/3/2014 to 21/3/2018 were investigated. To achieve this goal, firstly, the performance of mutual funds was broken down into Fama components, and it was shown that the diversification perfor...

[ 7 ] - تاثیر نوآوری برسهم بازار شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار

امروزه صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع راهبردی، دانش محور و نرخ نوآوری بالا در میان کشورها مطرح است. در صنایع فناور محور، موفقیت شرکت ها وابسته به توانایی آنها در ارائه نوآوری های جدید و مستمر به بازار است. نوآوری از یک سو با ایجاد تنوع در تعداد داروهای جدید، افزایش بازدهی و حاشیه سود می تواند باعث افزایش سهم بازار و از سوی دیگر با افزایش هزینه و عدم اطمینان در تابع تقاضای محصول موجب کاهش سهم ب...

[ 8 ] - Does Disclosure Lead to Lower Informed Trading and Symmetric Order-follow Shocks in the Tehran Stock Exchange?

In financial markets, the symmetry of information and the homogeneous interpretation of information among traders is one of the main conditions for market efficiency, but these conditions are in fact violated. In this paper first; we accurately estimated the dynamic measures of trades stemming from information asymmetry and diverse opinions among investors indices by a hidden Markov model. Ther...

[ 9 ] - بررسی اثر شوک‌های قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی بر خلق نقدینگی بانک‌ها در ایران

خلق نقدینگی یکی از نقش‌هایی است که بانک‌ها در قالب تئوری واسطه‌گری مالی ایفا می‌کنند و مؤلفه‌های آن به‏طور نظری با اقتصاد در ارتباط هستند. در این مطالعه با استفاده از روش برگر و باومن (2009)، که شاخصی را برای اندازه‌گیری خلق نقدینگی معرفی کرده است و به­کارگیری روش داده‌های پنل نامتوازن، خلق نقدینگی 21 بانک ایرانی پذیرفته شده در بازار سرمایه به صورت سالانه از سال 1385 تا 1397 مورد محاسبه قرار گر...