محمدحسین نوروزی

استادیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

[ 1 ] - ارزشیابی پویا دانش کاربرد شناسی: با تکیه بر کنش های گفتاری عذرخواهی و درخواست

ارزشیابی پویا که ریشه در نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی دارد روشی است که همواره مورد توجه محققان بوده است. اما تحقیق‌های قبلی نشان می‌دهد کاربردشناسی در تحقیقات این حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت دانش کاربردشناسی در بهبود توانش ارتباطی زبان آموزان، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ارزشیابی پویا ،الگوی کیک، بر پیشرفت دانش کاربرد شناسی زبان آموزان پرداخته است. به این منظور تعداد 46 ...

[ 2 ] - Assessing the Translation of Parvin Etesami's Selected Poems Using Vinay and Darbelnet’s Model

Translators always seek to find the best equivalents for each word, sentence or phrase in the target language (TL) in order to have the most accurate and meaningful translation of the text. Generally, a translator’s main concern is whether to prefer the form over the content or vice versa. In translation studies, literal translation prioritizes the form while free translation concentrates on th...