مصطفی مهدی زاده

دانشگاه تهران

[ 1 ] - برنامه‌ریزی راهبردی و دقت و شیوایی در فراگیری زبان دوم

این پژوهش با هدف بررسی تاثیرات برنامه‌ریزی راهبردی، نوعی از برنامه‌ریزی قبل از انجام وظیفه، بر روی دقت و شیوایی شرکت‌کنند‌گان فارسی‌زبان در حال یادگیری زبان انگلیسی در سه سطح توانش پایین، متوسط و بالا طراحی و اجرا شد. نود شرکت‌کننده فارسی‌زبان درحال فراگیری انگلیسی به سه گروه برابر سطح پایین، سطح متوسط و سطح بالا تقسیم شدند، سپس کارکرد شفاهی آنان بر روی یک وظیفۀ روایتی بررسی و واکاوی شد. آزمون‌...

نویسندگان همکار