برنامه‌ریزی راهبردی و دقت و شیوایی در فراگیری زبان دوم

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیرات برنامه‌ریزی راهبردی، نوعی از برنامه‌ریزی قبل از انجام وظیفه، بر روی دقت و شیوایی شرکت‌کنند‌گان فارسی‌زبان در حال یادگیری زبان انگلیسی در سه سطح توانش پایین، متوسط و بالا طراحی و اجرا شد. نود شرکت‌کننده فارسی‌زبان درحال فراگیری انگلیسی به سه گروه برابر سطح پایین، سطح متوسط و سطح بالا تقسیم شدند، سپس کارکرد شفاهی آنان بر روی یک وظیفۀ روایتی بررسی و واکاوی شد. آزمون‌های t انجام شده بر روی داده‌ها نشان داد که شرکت‌کنندگان سطح زبانی متوسط، هم از نظر دقت و هم از نظر شیوایی، بیشترین بهره‌بری را از برنامه‌ریزی راهبردی بردند. اما شرکت‌کنندگان سطح زبانی پایین، هیچ بهری از دقت و شیوایی نبردند. شرکت‌کنندگان سطح زبانی بالای دارای زمان برنامه‌ریزی راهبردی، شیوایی فزونتری از خود نشان دادند. نتیجۀ این پژوهش آموزش زبان وظیفه‌محور، پیشنهاد‌هایی را برای شیوۀ آموزش زبان انگلیسی و نکته‌هایی برای پژوهش‌های بیشتر و گسترده‌تر ارائه داده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

فراگیری توصیف کنندگان اسم در زبان عربی (زبان سوم) توسط فارسی زبانان (زبان اول) فراگیر زبان انگلیسی ( زبان دوم)

پژوهش حاضر برای بررسی یادگیری توصیف کنندگان اسم در زبان آموزان عربی بعنوان زبان سوم صورت گرفت؛ بدین منظور 32 زبان آموز سطح متوسط انگلیسی بعنوان زبان دوم که زبان اولشان فارسی بود انتخاب شدند و از آزمون شامل آزمون قضاوت دستوری و آزمون ترجمه جهت بررسی جایگاه و تطابق توصیف کنندگان اسم در زبان عربی استفاده شدند. پس از تحلیل داده ها، نتایج بدست آمده به وسیله نرم افزار آماری، نشان داده شد که ساختار مو...

متن کامل

بررسی ارتباط فراگیری زبان دوم و هوش هیجانی با تکیه بر توانش کاربرد شناسی زبان بینابین

توسعه توانشهای زیر مجموعه زبان دوم تحت تاثیر عوامل مختلفی چون عوامل شناختی، فردی، و اجتماعی است ( الیس، 1994) که در این میان طیف وسیعی از عوامل فردی در مطالعات آموزش زبان مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند لیکن تاکنون در این مطالعات  هوش هیجانی  به عنوان یک عامل فردی مورد توجه جدی قرار نگرفته است (پیشقدم، 2009). از سوی دیگر برخی از کنشهای زبانی که از جمله عناصر اصلی توانش کاربردشناسی زبان بینابی...

متن کامل

تاثیر آموزش راهبردی خواندن زبان دوم در کارکرد خواندن زبان آموزان ایرانی و نگرش آنان نسبت به خواندن زبان دوم

این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خواندن خواندن زبان دوم بر روی خواندن درک مطلب و نگرش نسبت به خواندن در زبان دوم میپردازد. به این منظور، 48 نفر از دانشجویان سطح متوسط دانشگاه مازندران در دو گروه کنترل و تجربی حضور یافتند. یک آزمون خواندن و پرسشنامه نگرش نسبت به خواندن به عنوان پیش آزمون توزیع شد. پس از آموزش استراتژی خواندن به گروه تجربی پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از...

متن کامل

معدودیتهای تکاملی در فراگیری زبان دوم دسترسی به زبان های جهانی

تعدادی از متخصصین بر این باورند که فرهنگی منفی بین آغاز فراگیری زبان دوم ونتایج آزمونهاو مختلف زبان دوم وجود دارد . تصور می مئود که نوعی زمان بندی بیولوژیکی در ارتباط با محدودیت تکاملی و رشد زبان دخالت دارد . دراین پژوهش تلاش شده است که نقس دوران بحرانی به روی ویژگیهای جهانی زبان و ذاتی.توان آنها مشخص گردد . در این پژوهش برروی ویژگی های زبان شناخت Dependency srtuctrure,that-trace effect,empty c...

متن کامل

فراگیری و درک آهنگ زبان فرانسوی توسط دانشجویان فارسی زبان

میان گفتار و نوشتار فاصله بسیار است. این فاصله به‌اندازه‌ای زیاد است که دانشجویانی که زبان فرانسوی را به عنوان زبان خارجی در کشور خود سالها به گونه سنتی فرا می‌گیرند، زمانی که برای اولین بار به یک کشور فرانسوی زبان مسافرت می‌کنند، به دشواری توانائی فهمیدن و صحبت کردن به زبان فرانسوی را دارند و این طور به نظر آ نها می‌رسد که یک زبان ناآشنا را می‌شنوند. این وضعیت بدون تردید دلیل بر این است که بیش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 2

صفحات  191- 214

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022