محمد تمیمی

دانشگاه البرز

[ 1 ] - بررسی رابطه بین فرهنگ و ابعاد شناختی یادگیری گروهی

این پژوهش بر آن است تا در راستای نیل به‌الگوی بافت محور آموزش و پرورش، به عنوان ضرورتی برای توسعة پایدار، نقش فرهنگ را در یکی از مهمترین روش‌های تدریس یعنی یادگیری گروهی بررسی و واکاوی کند. بدین منظور شرکت کنندگان در پژوهش که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، به‌‌ترتیب به‌دو پرسشنامه پیرامون شاخص‌های فرهنگی و یادگیری گروهی پاسخ دادند. در این پژوهش برای پایایی از شاخص پایایی گو...

نویسندگان همکار