محمد رضا مشایخی

گروه ژنتیک، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

[ 1 ] - مطالعه تنوع ژنتیکی اسب‌ها‌ی عرب و کاسپین با استفاده از مارکرها‌ی ریز ماهواره

زمینه مطالعاتی: امروزه استفاده از مارکس‌های ژنتیکی جهت حفظ و مدیریت تنوع در نژاد‌ها‌ی مختلف اسب در سراسر جهان بسیار مرسوم است. هدف: در این تحقیق تنوع توالی تکراری کوتاه در نژاد‌‌‌‌ها‌ی اسب­ها‌ی عرب و کاسپین با استفاده از 4 جایگاه  VHL20, HTG4, AHT4, HMS7موردتوافق انجمن ژنتیک حیوانات (ISAG) موردبررسی قرار گرفته و فراوانی آللی تعیین شده است. روش کار: برای این منظورDNA  ژنومی از نمونه خونی اسب­ها ...

[ 2 ] - بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت اسب‌های کرد ایران

زمینه مطالعاتی: نژادهای مختلفی از اسب‌ها وجود دارد و این نژاد‌ها را می‌توان با استفاده از شاخص‌های مورفولوژیکی از یکدیگر تمییز داد. با این وجود این روش دقیق نیست و با خطا همراه است. برای جبران این کاستی امروزه  پژوهشگران از ریزماهواره‌ها به عنوان شاخص تعیین نژاد و مطالعه جمعیت اسب‌ها استفاده می‌کنند زیرا این روش بسیار دقیق می‌باشد. هدف: در این مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت اسب‌های کرد ایران با استفا...

نویسندگان همکار