سعید مهدوی

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

[ 1 ] - تأثیر تیمار خمیرکاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه با آنزیم لاکاز بر مقاومت‌های آن

سابقه و هدف: کاغذهای تهیه شده از الیاف بازیافتی به علت تعدد چرخه بازیافت، دارای مقاومت‌های کمتری نسبت به کاغذهای تهیه شده از الیاف بکر می‌باشند. به منظور رفع این مشکل، تاکنون راه‌کارهای مختلفی ارائه شده که استفاده از آنزیم-های تخصصی از جمله آنهاست. در حالی که استفاده از آنزیم‌ها در صنایع خمیر و کاغذسازی هنوز در مرحله تحقیق و توسعه است، اما برخی از این واحدهای پیشتاز توانسته‌اند این فناوری را به...

[ 2 ] - تولید خمیر کاغذ NSSC از ساقه سورگم دانه‌ای به منظور تولید کاغذ کنگره‌ای

در این تحقیق، نیمه شیمیایی سولفیت خنثی (NSSC) از ساقه سورگم دانه‌ای (Sorghum bicolor) تولید شد. نمونه از مرکز تحقیقات آق قلا واقع در استان گلستان تهیه شد. مدت زمان خمیرکاغذسازی (در سه سطح 30، 60 و 90 دقیقه) و مقدار مصرف ماده شیمیایی (در سه سطح 10،‌12 و 14 درصد) به عنوان عوامل متغیر و درجه حرارت پخت (170 درجه سانتیگراد)،‌ نسبت سولفیت سدیم به کربنات سدیم (3 به 1) و نسبت مایع پخت به ساقه سورگم (7 ...

[ 3 ] - اثر استفاده از آنتراکینون بر ویژگی‌های خمیرکاغذ سولفیت خنثی از گونه ممرز

ههدف از این تحقیق بررسی اثر استفاده از کاتالیزور آنتراکینون بر ویژگی خمیرکاغذ‌ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی (NSSC) گونه ممرز می‌باشد. خمیرکاغذسازی در سه سطح بازده 55، 60 و 65 درصد انجام شد. برای دست‌یابی به بازده‌ مورد نظر پخت از شرایط: درجه حرارت 175 درجه سانتی‌گراد، زمان (متغیر)، درصد مواد شیمیایی 14 درصد و آنتراکینون 1/0 درصد استفاده شد. در تمام پخت‌ها نسبت وزنی سولفیت سدیم به بی-کربنات سدیم 5/4...

[ 4 ] - بهبود مقاومت‌های کاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه با کمک تیمارهای شیمیایی و حرارتی

ااین پژوهش با هدف ارایه راهکارهایی به منظور بهبود مقاومت¬های کاغذ بازیافتی تهیه شده از کارتن کنگره‌ای کهنه انجام شد. تیمارهای خمیرکاغذ شامل تبدیل یونی با کلرید سدیم 1 درصد، واکنش با هیدروکسید سدیم 3 و 5 درصد (بر مبنای جرم خشک خمیرکاغذ) و درجه حرارت های 25 و 70 درجه سانتی¬گراد بودند. ساخت کاغذ دست ساز بر اساس روش جدید استاندارد و با سیستم بسته آب ورق ساز نوع KCL انجام شد. شاخص‌های الیاف تیمار شد...

[ 5 ] - تأثیر مقدار رطوبت و زمان انبارداری باگاس بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

در این تحقیق، تاثیر مقدار رطوبت و زمان انبارداری باگاس بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته ساخته شده از آن بررسی شده است. ابتدا برای این منظور از باگاس مغز زدایی شده به روش مرطوب و روش انبارداری از نوع عدل بندی استفاده شد. از 4 زمان انبارداری 5/1، 3، 5/4 و 6 ماه و دو مقدار رطوبت باگاس 45 و 55 درصد استفاده شد. با توجه به این متغیرها، نسبت به ساخت تخته‌خرده‌چوب اقدام گردید. همچنین ویژگی‌های شیمیای...

[ 6 ] - تعیین معادله سرعت واکنش لیگنین زدایی صنوبردلتوییدس

با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان چوب گونه‌های مختلف صنوبر در تولید خمیر کاغذ، واکنش لیگنین‌زدایی در فرایند تولید خمیر کاغذ از چوب صنوبردلتوییدس، مورد بررسی قرار گرفت تا رابطه میان غلظت لیگنین باقی‌مانده در خمیر کاغذ با زمان پخت، بدست آید. بدین منظور نمونه‌های سه اصله درخت 10 ساله صنوبردلتوییدس از ایستگاه تحقیقات چمستان واقع در شهرستان نور استان مازندران جمع‌آوری گردیدند. خمیر‌های کاغذ به روش کر...

[ 7 ] - بررسی اثر رنگبری بدون کلر قبل و بعد از پالایش بر ویژگی‌های خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی

این تحقیق به منظور تعیین اثر رنگبری قبل و بعد از پالایش در خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی (CMP) که برای تولید کاغذ روزنامه بکار می‌رود، انجام شده است. چوب مورد استفاده از مخلوط گونه‌های جنگلی و غیرجنگلی تهیه و به خرده‌چوب تبدیل و پس از هوا خشک شدن و محاسبه درصد رطوبت برای تهیه خمیرکاغذ CMP مورد استفاده قرار گرفت. خمیرکاغذ CMP با نسبت درصدهای 40 (صنوبر)، 30 (افرا)، 7/5 (بلوط)، 7/5 (توسکا) 7/5 (بید) و ...

[ 8 ] - ارزیابی تولید انرژی حرارتی و کربن فعال از پیت باگاس

این مطالعه، به منظوراستفاده از پیت باگاس برای تولید انرژی حرارتی و کربن فعال انجام شده است. برای ارزیابی تولید انرژی، درصد رطوبت، خاکستر، مواد فرار، کربن ثابت، لیگنین، عناصر، دانسیته حجمی، نقطه ذوب و ارزش حرارتی پیت اندازه‌گیری شد. میانگین خاکستر پیت باگاس 23/30 درصد و مواد فرار آن 14/67 درصد اندازه‌گیری شد. میانگین دانسیته حجمی پودر پیت با مش 80 برابر 15/0 گرم بر سانتیمتر مکعب تعیین شد. میانگی...

[ 9 ] - ارزیابی افزودن نانوفیبر سلولزی برای تقویت خمیرکاغذ کرافت پربازده صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69

در این تحقیق ظرفیت تقویت‌کنندگی نانوفیبرسلولزی برای خمیرکاغذ کرافت پربازده تهیه شده از چوب صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69 به منظور ساخت کاغذ تاپ لاینر قهوه‌ای، مورد مطالعه قرار گرفته است. شرایط متغیر پخت شامل مدت زمان پخت در دو سطح و دمای پخت در دو سطح بود. سولفیدیته و قلیای فعال در همه پخت‌ها ثابت و نسبت مایع پخت به خرده‌چوب برای همه پخت‌ها 4 به 1 بود. از بین خمیرکاغذهای ساخته شده، خمیرکاغذ با شرایط...

[ 10 ] - بررسی اختلاط جوب صنوبر لرزان با دو گونه جنگلی بومی پهن‌برگ برای تولید خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی

به دلیل کمبود چوب، واردات آن به عنوان یک راهکار برای صنایع کاغذسازی ایران مطرح بوده است. بنابراین در این مطالعه، تأثیر اختلاط چوب صنوبر لرزان وارداتی با دو گونه پهن‌برگ بومی شامل راش و ممرز بر ویژگی‌های مکانیکی و نوری خمیرکاغذ شیمیایی– مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. شرایط ثابت پخت شامل درجه‌حرارت 170 درجه سلسیوس، نسبت مایع پخت به چوب 7 به 1 و درصد ماده شیمیایی 20 درصد بر مبنای وزن خشک خرده‌چوب ب...

[ 11 ] - بررسی ویژگی‌های مکانیکی چندسازه پلی‌اتیلن سنگین بازیافتی و پسماند تولید فورفورال از باگاس

این تحقیق با هدف بررسی ویژگی‌های مکانیکی چندسازه پلی‌اتیلن سنگین بازیافتی و پسماند حاصل از فرایند تولید فورفورال از باگاس انجام شد. برای این منظور پلی‌اتیلن بازیافتی در سه سطح 58، 68 و 78 درصد مورد استفاده قرار گرفت و پسماند تولید فورفورال از باگاس در سه سطح 20، 30 و 40 درصد به‌عنوان پرکننده‌ استفاده شد. همچنین از مالئیک انیدرید گرافت شده با پلی‌اتیلن (PE-g-MA) شرکت آریا پلیمر در سطح ثابت 2 درص...

[ 12 ] - بررسی تولید خمیرکاغذ روزنامه از کاه گندم و ویژگی‌های آن

در این پژوهش، تولید خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی رنگبری شده از کاه گندم به منظور تولید کاغذ روزنامه بررسی شد. کاه گندم مورد نیاز جهت تهیه خمیرکاغذ از استان لرستان تهیه شد. بدین منظور با تغییر مقدار ماده شیمیایی در سه سطح 10 ،12 ،14 درصد (بر مبنای وزن خشک کاه گندم) و دمای پخت در سه سطح 120، 140 و 160 درجه‌ی سانتیگراد با زمان پخت ثابت 45 دقیقه، خمیر‏کاغذ شیمیایی مکانیکی تهیه شد. دامنه بازده بعد از جد...

[ 13 ] - ارزیابی اثرات پالایش بر ویژگی‌های کاغذ شفاف ساخته شده از الیاف باگاس

این تحقیق با هدف ساخت نمونه­های آزمایشگاهی کاغذ شفاف با روش پالایش شدید انجام شد. برای این منظور، خمیرکاغذ سودای رنگ‌بری شده باگاس به‌منظور حذف کامل گروه­های رنگ‌ساز باقیمانده تحت تیمار رنگ‌بری تکمیلی با توالی DED قرار گرفت. سپس این خمیرکاغذ برای دستیابی به درجه روانی 55، 130، 200 و260 میلی­لیتر (CSF)(استاندارد کانادایی) توسط PFI پالایش و از آنها کاغذهای دست­ساز ساخته شد. نتایج تأثیر قابل ملاحظ...

[ 14 ] - بررسی ابعاد الیاف، ترکیب شیمیایی و تولید خمیرکاغذ سودا از ساقه سورگم

سورگم دانه‌ای ازجمله غلاتی است که با توجه به مقدار قابل توجه پسماند آن پس از برداشت دانه، می‌تواند برای تولید خمیرکاغذ مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه نشان داد که بین میانگین ابعاد الیاف و ضرایب کاغذسازی دو رقم سورگم (سپیده و کیمیا) اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. میانگین طول، قطر، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره الیاف هر دو رقم به‌ترتیب 19/1 میلی‌متر، 20/23، 34/15 و 93/3 میکرومتر به‌دست آمد. بین تر...

[ 15 ] - تاثیر پلی الکترولیت در زهکشی و مقاومت های خمیر کاغذ سودا آنتراکینون کلش برنج

در این تحقیق، کلش برنج به عنوان ماده¬ای فراوان و ارزان قیمت برای تولید خمیر کاغذ با روش سودا-آنتراکینون انتخاب شد. برای بهبود مقاومت‌های این خمیرکاغذ، از نانوالیاف سلولزی کلش برنج، نشاسته کاتیونی و پلی آکریل آمید کاتیونی استفاده شده است. اختلاط نانو الیاف با سوسپانسیون خمیرکاغذ کاتیونی شده در سه سطح 2، 5 و 10 درصد در مدت زمان 5 دقیقه انجام شد. نشاسته کاتیونی و پلی آکریل آمید کاتیونی به ترتیب به...

[ 16 ] - تأثیر اختلاط پوست و مغز کنف بر خمیرکاغذسازی به روش سودا و مقاومت‌های کاغذ

صنایع کاغذسازی در دهه‌های گذشته با کمبود ماده اولیه سلولزی مواجه بوده ‌است. با توجه به سابقه کشت کنف در ایران، کنف به‌عنوان یک گیاه سریع‌الرشد از قابلیت خوبی برای جبران کمبود چوب برخوردار می‌باشد. ساقه کنف از رقم 432 کشت شده در ایستگاه تحقیقات پنبه ورامین تهیه شد. مقدار ساقه هوا خشک این رقم کنف در حدود 5/10 تن در هکتار اندازه‌گیری گردید. خمیرکاغذ سودا از مغز، پوست و اختلاط آنها به‌ترتیب با سه ن...

[ 17 ] - بهبود ویژگی های چسب نشاسته مورد استفاده در صنایع کارتن سازی

نشاسته خام با ویژگی‌های نسبتاً مناسب ازجمله زیست‌تخریب‌پذیر بودن، کاربرد گسترده‌ای در صنایع کارتن‌سازی به‌عنوان چسب دارد. امروزه در این کارخانه‌ها عمدتاً از نشاسته ذرت برای تولید چسب استفاده می‌شود. در این تحقیق به‌منظور بهبود ویژگی‌های چسب نشاسته ذرت، از نرمه­های خمیرکاغذ سولفیت نیمه‌شیمیایی خنثی (NSSC) به‌عنوان یک افزودنی طبیعی و از پِرسولفات‌آمونیوم به‌عنوان یک افزودنی شیمیایی اکسیدکننده استفاد...

[ 18 ] - تأثیر اصلاح الیاف با روش پیوندزنی بر خواص مقاومتی خمیرکاغذ CMP

خمیرکاغذهای مکانیکی و شیمیایی- مکانیکی از‌جمله CMP در مقایسه با خمیرکاغذهای شیمیایی به دلیل داشتن خواص ضعیف، به‌ویژه مقاومت نسبتاً کم برای استفاده در ساخت کاغذهایی با کیفیت زیاد از مطلوبیت کمی برخوردار هستند. بنابراین با استفاده از روش­های مناسبی برای اصلاح و بهبود ویژگی­های این نوع الیاف می­توان معایب مربوط به این خمیرکاغذها را برطرف ساخت. بنابراین در این مطالعه از کاتیونی کردن به روش پیوندزنی ...

[ 19 ] - تأثیر پالایش بر بهبود ویژگی‌های کاغذ تست‌لاینر حاصل شده از کاغذ کارتن کنگره¬ای کهنه(OCC)

در این پژوهش، بهبود مقاومت‌های کاغذ تست لاینر، از طریق پالایش خمیرکاغذ بازیافتی (OCC) مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، الیاف تشکیل‌دهنده کارتن کنگره­ای کهنه (OCC) مورد استفاده یک کارخانه بازیافت کاغذ کشور مورد آنالیز کمّی و کیفی قرار گرفت و مقدار الیاف پهن‌برگ و سوزنی‌برگ آن به‌ترتیب 6/22 و60 درصد تعیین شد. پالایش خمیرکاغذ با یک دستگاه کوبنده ولی (Valley) تا رسیدن به درجه‌روانی400 میلی‌لیتر استان...

[ 20 ] - توسعۀ مقاومت‌های خمیرکاغذ کرافت صنوبر با نانوفیبر ‌سلولزی تهیه‌شده از ساقۀ برنج

این تحقیق با هدف توسعۀ مقاومت‌های خمیرکاغذ کرافت­لاینر با نانوفیبر سلولزی تهیه‌شده از ساقۀ برنج انجام گرفت. در این تحقیق، چوب صنوبر دلتوئیدس (P. deltoides) رقم 55-69 به­عنوان گونه‌ای موفق، تندرشد و زودبازده برای تولید خمیرکاغذ انتخاب شد. عوامل متغیر پخت کرافت شامل سولفیدیته، قلیا، درجۀ حرارت و مدت زمان، هر کدام در سه سطح و نسبت مایع پخت به مادۀ چوبی 4 به 1 در نظر گرفته شد. پخت بهینه براساس عدد ...

[ 21 ] - تأثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی و نشاستة کاتیونی بر ویژگی‏‏ های خمیرکاغذ سودا آنتراکینون ساقة برنج

در این تحقیق، تأثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی و نشاستة کاتیونی بر بهبود ویژگی‏‏های مقاومتی خمیرکاغذ سودا آنتراکینونِ تهیه‏‏شده از ساقة برنجِ پیش‏‏استخراج‏‏‏نشده و پیش‏‏استخراج‏‏‏شده با قلیا، در سیستم متداول تهیۀ کاغذ دست‏‏ساز، بررسی شد. نانوالیاف سلولزی در سه سطح 2، 5، و 10 درصد و در سه سطح زمان اختلاط 2، 5، و 10 دقیقه به سوسپانسیون خمیرکاغذ حاصل از ساقة برنج پیش‏‏استخراج‏نشده و پیش‏‏استخراج‏شد...

[ 22 ] - مقایسه ویژگی‌های خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی کارخانه چوب و کاغذ مازندران با خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی حاصل از ساقه کلزا

نمونه‌های ساقه کلزای مورد آزمایش از یک مزرعه واقع در استان مازندران تهیه گردید. میانگین طول، قطر، قطر حفره و ضخامت دیواره سلولی الیاف ساقه به‌ترتیب 860، 95/27، 86/18 و 42/4 میکرومتر اندازه‌گیری شد. ترکیب شیمیایی نیز شامل میزان سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر به‌ترتیب 44، 21/19، 6 و 13 درصد اندازه‌گیری شد. پخت بهینه با بازده 66 درصد در شرایط20 درصد مواد شیمیایی بر مبنای اکسید سدیم، دمای پخ...

[ 23 ] - قابلیت استفاده از چوب سمر در ساخت تخته خرده‌چوب

در این تحقیق با استفاده از چوب گونه سمر (Prosopise juliflora) نسبت به ساخت تخته خرده‌چوب اقدام شد. دانسیته خشک چوب تنه و شاخه سمر به‌ترتیب 92/0 و 72/0 گرم بر سانتیمتر مکعب و مقدار پوست (درصد وزنی) چوب تنه و شاخه سمر به‌ترتیب 6/13 و 14 درصد تعیین شد. متغیرهای ساخت در این تحقیق شامل نوع ماده اولیه لیگنوسلولزی (چوب تنه، چوب شاخه و مخلوط آنها با نسبت مساوی) و مقدار مصرف چسب (10 و 12 درصد) بود. سپس ...

[ 24 ] - مؤلفه‌های کاغذسازی پنج رقم متداول نیشکر در ایران

در این تحقیق، ویژگی‌های الیاف پنج رقم‌ اصلی نیشکر کشت شده در مزارع جنوب ایران شامل: Cp57-614، sp70-1143، cp69-106، cp48-103 و nco310 مورد مقایسه قرار گرفتند. ویژگی‌های مقایسه شده شامل ابعاد الیاف، ضرایب کاغذ‌سازی، بازده ‌الیاف، جرم‌مخصوص و ترکیب شیمیایی بودند. بلندترین طول الیاف مربوط به رقم cp69 با میانگین 55/1 میلیمتر و کمترین آن مربوط به‌رقم cp57 با میانگین 39/1 میلی‌متر اندازه‌گیری شد. همچن...

[ 25 ] - اثر گونه چوبی بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

در این بررسی با استفاده از چوب اکالیپتوس وصنوبر 4 ساله نسبت به ساخت تخته خرده چوب اقدام شد. متغیرها در این تحقیق عبارت بودند از: -         نسبت ( درصد ) اختلاط چوب صنوبر واکالیپتوس به ترتیب (100، 0) و (5/66، 5/33) و (5/33، 5/66) و(  0،100) -         مقدار مصرف چسب ( 8  و 10 درصد) پس از ساخت تخته ها، ویژگیهای فیزیکی ومکانیکی آنها شامل مدول الاستیسیته، مقاومت خمشی، مقاومت چسبندگی داخلی، واکشیدگی ...

[ 26 ] - بررسی تأثیر شکل و اندازه نرمه خمیر کاغذ مکانیکی بر ویژگیهای کاغذ

در این تحقیق تأثیر شکل و اندازه نرمه‌ها[1] بر ویژگی‌های کاغذ ساخته شده از خمیر مکانیکی در دو بخش مورد مطالعه قرار گرفت. در بخش اول گروه‌بندی نرمه‌ها به دو گروه نرمه‌های رشته‌ای[2] و نرمه‌های نواری[3]انجام شد و در بخش دوم نیز تأثیر آنها بر ویژگی‌های کاغذ ساخته شده مورد بررسی قرارگرفت. نرمه‌های رشته‌ای از مواد رشته‌ای، مانند دیواره نازک سلول و رشته‌ها تشکیل شده و نرمه‌های نواری متشکل از تکه‌های ض...

[ 27 ] - تأثیر افزودن آنتراکینون در تولید خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سولفیت‌خنثی از گونه‌ صنوبر دلتوئیدس

این بررسی با هدف استفاده از کاتالیزور آنتراکینون جهت بهبود خواص خمیر کاغذ حاصل از گونه صنوبر دلتوئیدس به روش نیمه‌شیمیایی سولفیت‌خنثی (NSSC) در سه سطح بازده 55، 60 و 65 درصد انجام شد. شرایط پخت شامل: درجه حرارت 175 درجه سانتیگراد، زمان (متغیر)، درصد مواد شیمیایی 14 درصد و آنتراکینون 1/0 درصد بود. در تمام پخت­ها نسبت وزنی سولفیت سدیم به بی­کربنات سدیم (5/4 به 1) انتخاب شد. نسبت مایع پخت به خرده‌...

[ 28 ] - اثر زمان بخارزنی، زمان پرس و مقدار چسب بر کیفیت تخته فیبر نیمه‌سنگین (MDF)

در این تحقیق جهت ساخت تخته فیبر نیمه­سنگین از مخلوط سه کلن صنوبر اروامریکن 4 ساله (P.e.vernirubensis, P.e.561.41, P.e.costanzo) استفاده شد. به ترتیب میانگین طول فیبر کلنهای مذکور 805، 751، 746 میکرون و میانگین قطر فیبر آنها 76/25، 44/25 و 23/25 میکرون تعیین شد. برای تهیه الیاف از سه زمان بخارزنی ( 5، 10 و 15 دقیقه ) و برای ساخت تخته فیبر نیمه­سنگین از سه زمان پرس (3، 4 و 5 دقیقه) و دو مقدار مصر...

[ 29 ] - خصوصیات خمیر کاغذ چوب درخت صنوبر تریپلو

در این تحقیق خصوصیات آناتومیکی ، شیمیایی و خمیرکاغذ صنوبر تریپلو مورد بررسی قرار گرفته است . نمونه برداری از طرح بررسی سازگاری و خصوصیات کمی این درخت از ایستگاه تحقیقات کرج انجام گرفت . سن درختان در زمان قطع 12 سال و قطر برابر سینه آنها حدود 23 سانتی متر اندازه گیری شد. میانگین طول الیاف 27/1 میلی متر و میانگین قطر الیاف ، قطر حفره سلولی وضخامت دیواره سلولی به ترتیب 88/31 میکرون ،54/23 میکرون و...

[ 30 ] - بررسی ویژگیهای خمیرکاغذ تولید شده به روش سودا-آنتراکینون از ساقه کلزا

 این تحقیق با هدف بررسی امکان استفاده از پسماند ساقه کلزا برای تولید خمیرکاغذ با فرآیند سودا-آنتراکینون و ارزیابی ویژگی های کاغذسازی آن انجام گرفته است. میانگین طول الیاف ساقه کلزا (Hayolla401 )برابر با 04/1میلیمتر و میانگین قطر، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی الیاف به ترتیب برابر با 28، 09/19 و91/4 میکرومتر اندازهگیری شد.میانگین مقادیر سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در استن و خاکستر ب...

[ 31 ] - بررسی امکان استفاده از خمیر سودای پوست کنف بجای خمیر الیاف بلند وارداتی در بهبود کیفیت کاغذ حاصل از خمیر سودای باگاس

مطالعه حاضر با هدف امکان استفاده از خمیر سودای پوست کنف به جای خمیر الیاف بلند وارداتی در بهبود کیفیت کاغذ حاصل از خمیر سودای باگاس انجامپذیرفت. بدین منظور خمیر سودای باگاس با عدد کاپای 5/13 (مشابه با عدد کاپای خمیر سودای باگاس کارخانه کاغذ پارس) و خمیر سودای پوست کنف با عدد کاپای 6/21 (مشابه با عدد کاپای خمیر کرافت الیاف بلند وارداتی رنگبری نشده) تهیه گردید. درصد بازده برای خمیرهای سودای باگاس...

[ 32 ] - تأثیر سن بهره‌برداری کلن‌های صنوبر و شرایط ساخت بر ویژگیهای تخته فیبر نیمه سنگین (MDF)

در این تحقیق با استفاده از سه کلن صنوبر (P.e.vernirubensis, P.e.costanzo, P.e.561.41) در دو سن 4 و 12 سالگی در سه زمان بخارزنی (5، 10 و 15 دقیقه) و سه زمان پرس (3، 4 و 5 دقیقه) و دو مقدار رزین (9 و 11 درصد) نسبت به ساخت تخته فیبر‌‌ نیمه سنگین اقدام شد. میانگین طول و قطر الیاف کلنهای 4 و 12 ساله P.e.vernirubensis, P.e.costanzo, P.e.561.41 به ترتیب 751، 44/25 و 805، 76/25، 746، 23/25 و 899، 83/26...

[ 33 ] - اثر استیلاسیون برجذب آب و ثبات ابعادی کاغذ ساخته شده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر تیمار استیلاسیون بر روی ثبات ابعادی کاغذ ساخته شده صورت گرفت. نمونه‌های کاغذ تحریر و مقوای کفش(Texon) درون فلاسک شیشه‌ای و در دمای C°۱۲۰ با انیدرید استیک، بدون حضور کاتالیست و در طی مدت ۳۰ و ۶۰ دقیقه تیمار شدند. کاغذ‌های تیمار شده به مدت ۲ و ۲۴ ساعت در آب غوطه‌ور شدند و سپس درصد حجیم‌شدگی ناشی از استیلاسیون، واکشیدگی ضخامت و قابلیت ضد واکشیدگی استیلاسیون در آنها تعی...

[ 34 ] - بررسی اثر زمان پرس و مقدار رزین بر ویژگیهای تخته فیبر نیمه‌سنگین (MDF) ساخته شده از کلش برنج

در این مطالعه با استفاده از کلش برنج نسبت به ساخت تخته فیبر نیمه‌سنگین (MDF) اقدام شد. متغیرها جهت ساخت تخته‌ها عبارت از سه زمان پرس (6 ، 5 ، 4  دقیقه) و سه مقدار مصرف رزین (11 ، 5/9 ، 8  درصد) بودند. از ترکیب عوامل فوق 9 تیمار بوجود آمده و برای هر تیمار 3  تخته (تکرار) و در مجموع 27 تخته ساخته شد. همچنین خصوصیات آناتومیکی کلش برنج اندازه‌گیری گردید. به منظور بررسی اثر متغیرها بر ویژگیهای فیزیک...

[ 35 ] - بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ اتانل- قلیا و با خمیر کاغذ کرافت و سودای تهیه شده از کاه گندم

لزوم حفاظت از جنگل ها و رفع آلودگی های ناشی از بکارگیری فرآیندهای متداول تولید خمیر و کاغذ، چاش جدی را به منظور کاهش استفاده از چوب و بکارگیری فرآیندهای زیست سازگار همراه با حفظ کیفیت محصول، طلب می کند. در بسیاری از کشورها، استفاده از منابع غیر چوبی مانند پسماند گیاهان زراعی از مدت ها قبل برای تولید خمیر کاغذ به روش های متداول و غیرمتداول مطرح بوده است. از لحاظ کمیت، کاه گندم بیشترین مقدار را د...

[ 36 ] - بررسی مقایسه ای تولید خمیر کاغذ از نی P.australis

P.australis فراوانترین نی در ایران می باشد که از جایگاه مناسبی برای تولید خمیر کاغذ در میان گیاهان غیر چوبی برخوردار است. نیزار هورالعظیم به عنوان بزرگترین رویشگاه طبیعی نی در جنوب ایران، دارای توان برداشت مناسبی است. پس از نمونه برداری از این منطقه و تبدیل نی ها به خرده نی، با استفاده از سه فرایند سودا، کرافت و NSSCخمیر کاغذ تهیه شد. با استفاده از کوبنده آزمایشگاهی PFI، خمیر کاغذهای برگزیده تا...

[ 37 ] - بهبود ویژگی‌های فیزیکی و چاپ‌پذیری کاغذ چاپ به وسیله پوشش‌دهی کم

در این مطالعه، بهبود ویژگی‌های چاپ‌پذیری کاغذ چاپ به وسیله پوشش لاتکس همراه با دو نوع پرکننده معدنی شامل نانورس در دو سطح و کربنات کلسیم رسوبی در چهار سطح بررسی شد. تصاویر میکروسکوپ روبشی (SEM) گویای پر شدن نسبی حفرات و پوشش کاغذ پایه می‌باشند. تفاوت رفتار رئولوژی پوشش حاوی دو نوع رنگدانه پوششی و گرانروی آنها کاملاً مشهود بوده که از نظر کاهش هزینه‌های آماده‌سازی کربنات کلسیم ارجح است. نتایج نشان...

[ 38 ] - مرکب‌زدایی کاغذهای چاپ شده به روش الکتروفتوگرافی

مرکب‌زدایی کاغذهای باطله به روش‌های گوناگونی صورت می‌گیرد و تحقیقات درباره روش‌های جدیدتر نیز در حال انجام است. در چاپ به روش الکتروفتوگرافی (چاپگرهای لیزرجت و دستگاه‌های فتوکپی) به دلیل آمیخته‌شدن مرکب با بافت کاغذ در هنگام تثبیت مرکب با کمک حرارت بالا روش‌های مرکب‌زدایی سنتی بازدهی کمتری دارند و لازم است از روش‌های جدیدتر استفاده گردد. مرکب‌زدایی کاغذهای چاپ شده به روش الکتروفتوگرافی با استفا...

[ 39 ] - تاثیر عوامل تولید بر کیفیت تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) ساخته شده از نی تالاب انزلی

در این تحقیق جهت ساخت تخته فیبر نیمه سنگین از نی های تالاب انزلی (Phragmites australis) استفاده شده است. خواص آناتومیکی نی شامل طول الیاف، قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی به ترتیب 1.38 میلیمتر، 17.07، 6.15 و 5.46 میکرون اندازه گیری گردید.به منظور بررسی تاثیر عوامل تولید بر کیفیت تخته فیبر نیمه سنگین از دو درجه حرارت بخار زنی 170 و 180 درجه سانتیگراد و سه زمان بخار زنی 5، 10 و 15 ...

[ 40 ] - بررسی امکان تهیه تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) از الیاف نی

جهت ساخت تخته فیبر نیمه سنگین از نی های منطقه هورالعظیم (Phragmites australis) استفاده شد. به منظور تهیه الیاف از دو درجه حرارت بخارزنی 170 و 180 درجه سانتیگراد (مقدار فشار 7 و 9 بار) و سه زمان بخارزنی 5، 10 و 15 دقیقه استفاده شد. سایر عوامل جهت ساخت تخته فیبر نیمه سنگین ثابت در نظر گرفته شد.خواص آناتومیکی نی شامل طول الیافَ، قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی و خواص فیزیکی و مکانیکی...

[ 41 ] - بررسی مقایسه ای ابعاد فیبر چوب تنه با شاخه گونه ممرز (.Carpinus berulus L)

نیاز روزافزون صنایع چوب و کاغذ کشور به منابع چوبی و محدودیتهای اعمال شده برای استفاده از جنگلهای موجود، چالشهایی را بدین منظور طلب می کند که بهینه سازی الگوی بهره برداری از آن جمله می باشد. دنیا در سالهای اخیر به سمت استفاده از چوب درختان کم قطر و شاخه ها روی آورده است. درخت ممرز با توجه به وسعت پراکنش، مقام اول را در میان سایر درختان جنگلی در کشور ما داراس و استفاده صنعتی از شاخه های این درخت ...

[ 42 ] - بررسی همبستگی ابعاد الیاف و جرم مخصوص با میزان رویش قطری و سن در چوب اکالیپتوس E.camaldulensis Dehnh

سه درخت 17 ساله اکالیپتوس camaldulensis از ایستگاه تحقیقات پاسند واقع در نزدیکی بهشهر قطع شد. برای اندازه گیری ابعاد فیبر، میزان رویش قطری سالیانه، جرم مخصوص و ترکیب شیمیایی، از ارتفاع برابر سینه این درختان دیسکهای چوبی تهیه شد. اندازه گیری سه ویژگی اول، برای هر دو دایره سالیانه و از مغز درخت به طرف پوست انجام شد و همبستگی آنها با هم و نیز سن درخت مورد بررسی قرار گرفت. میانگین ابعاد فیبر درختان...

[ 43 ] - بررسی تاثیر مقدار رزین و زمان پرس بر کیفیت تخته فیبر با (MDF) دانسیته متوسط

در این مطالعه اثر دو عامل زمان پرس (4، 5 و 6 دقیقه) و مقدار چسب (8، 9.5 و 11درصد) بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط ساخته شده از باگاس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میانگین ها براساس آزمون دانکن گروه بندی شدند. اثر زمان پرس بر مدول الاستیسیته و مقاومت خمشی معنی دار بوده و حداکثر این ویژگیها...

[ 44 ] - بررسی مقایسه ای ویژگیهای آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب کنار دون ریز در دو منطقه از استان بوشهر

درختچه کنار دون ریز Ziziphus lotus (L.) lam. از گونه هایی است که دارای دامنه بردباری بالایی در اقلیمهای خشک میباشد. از آنجایی که شناخت کامل مواد اولیه لیگنو سلولزی یکی از شروط توفیق در استفاده بهینه از آنهاست، لذا شناخت خصوصیات بنیادی چوب این گونه ضروری تشخیص داده شد. در این بررسی، نمونه برداری در دو منطقه از استان بوشهر و در هر منطقه بر روی سه درخت صورت گرفت. این تحقیق بر روی خصوصیات آنا...

[ 45 ] - تاثیر ویژگیهای الیاف باگاس بر کیفیت تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)

در این بررسی با استفاده از باگاس مغزگیری شده (Wet depitting) در سه زمان بخار زنی، 5، 10 و 15 دقیقه و دو درجه حرارت بخار زنی 170 و 180 درجه سانتیگراد تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) تهیه گردید. از ترکیب عوامل فوق 6 ترکیب شرایط بوجود آمد و برای هر ترکیب سه تخته (تکرار) و در مجموع 18 تخته ساخته شد. خصوصیات آناتومیکی و شیمیایی باگاس و خواص فیزیکی و مکانیکی تخته MDF نظیر مقاومت خمشی، مدول الا...

[ 46 ] - مقایسه بیومتری الیاف و میزان ترکیبهای شیمیایی نی Phragmites australis از نظر کاغذسازی

نیزارهای ایران به عنوان یک منبع مهم تهیه الیاف سلولزی به منظور جبران بخشی از کمبود ماده اولیه صنایع سلولزی ایران مطرح می باشند. در راستای بررسی خواص اولیه کاربردی نی P. australis که مهمترین گونه از نظر وسعت در میان سایر گونه های نی در ایران می باشد، 3 رویشگاه عمده این گونه شامل مناطق جنوب، شمال و شرق در ای...

[ 47 ] - بررسی ویژگیهای چوب سه گونه گز درختی (T. meyer, T. aphylla, T stricta)

از سه گونه گز درختی شامل T.meyeri از مناطق شمالی کشور و T.stricta,T.aphylla از مناطق جنوبی کشور نونه‌برداری شده است . از هرگونه سه نمونه‌برداری شده است . از هر گونه سه پایه قطع شده و از هرپایه در ارتفاع 5 درصد و 25 درصد و 50- درصد مقاطعی بریده شده‌اند. کلیه آزمایش های تشریح و آناتومی چوب برروی مقاطع و اندازه‌گیریهای شیمیایی برروی گرده بینه‌های بین مقاطع 5 درصد و 25 درصد انجام گرفته ...

[ 48 ] - بررسی قابلیت استفاده از کلش برنج در صنایع کاغذ

به دلیل محدودیت منابع چوبی جنگلی در ایران و معذوریت جایگزین نمودن منابع سلولزی غیرچوبی در تولید کاغذ و مناسب بودن بعضی از این منابع از جمله کاه و کلش برنج برای صنعت کاغذسازی، لازم است خصوصیات کاربردی این ماده مورد توجه و بررسی قرار گیرد به همین منظور از کلش برنج نمونه‌برداری شده وخواص فیزیکی شیمیائی آن تعیین می‌گردد. سپس با انجام پختهای آزمایشگاهی راندمان و سرعت لیگنین‌زدایی و ایجاد آن مورد مطا...

[ 50 ] - مقایسه تولید انرژی گرمایی از زیست‌توده چوبی

استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر مثل زیست‌توده روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند زیرا کشورها متوجه می شوند که تولید انرژی از این طریق راه حلی برای انجام تعهدات بین‌المللی‌شان در راستای کاهش انتشار دی اکسید کربن می‌باشد. در سیستم‌های تبدیل انرژی از زیست توده به علت نیازهای انرژی تمامی فرآیند‌ها، سوخت‌هایی با ارزش گرمایی نسبتاً بالا از از نظر کارایی و بازده مطلوب‌تر هستند. در سیستم‌های تبدیل گرما...

[ 51 ] - مقایسه ویژگی های پسماندهای غیرچوبی برای تولید انرژی

برای محاسبات طراحی یا شبیه‌سازی مبدل‌های حرارتی تولید انرژی از زیست‌توده، محاسبه ارزش حرارتی یکی از مهمترین خواص سوخت‌های زیست توده است. در هر فرآیند تبدیل انرژی از زیست‌توده به علت نیازهای انرژی تمامی فرآیند‌ها از نظر کارایی و بازده، سوخت‌هایی با ارزش گرمایی خالص زیاد معمولاً مطلوب هستند. 8 پسماند غیرچوبی سلولزی در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. ویژگی‌های مهم مورد نیاز این پسماندها برای ارزی...

[ 52 ] - استفاده از نانوالیاف لیگنوسلولزی به‌جای الیاف بلند وارداتی در کاغذهای بادوام تهیه‌شده از خمیرکاغذکاغذ ضایعات لیفی پنبه

این تحقیق به‌منظور جایگزینی خمیرکاغذ الیاف بلند شیمیایی وارداتی با افزودن نانوالیاف لیگنوسلولزی (NLCF) و سیستم‌های دوترکیبی نانونشاستۀ کاتیونی و نانوپلی‌آکریل‌ آمید کاتیونی (CPAM) به خمیرکاغذ تهیه‌شده از ضایعات لیفی پنبه (زیرشانه) برای تهیۀ کاغذهای بادوام انجام گرفت. خمیرکاغذ شیمیایی وارداتی در سه سطح 10، 20 و 30 درصد، NLCF در سطح 5 درصد و همراه با نشاستۀ کاتیونی در سطح 1 درصد یا همراه با CPAM ...

نویسندگان همکار

مسعود رضا حبیبی 17

حسین حسینخانی 10

عبدالرحمن حسین زاده 8

فرداد گلبابائی 5

عباس فخریان روغنی 4

سحاب حجازی 4

حسین فامیلیان 4

حسین رسالتی 3

جعفر ابراهیم پور کاسمانی 3

کامیار صالحی 3

احمد جهان لتیباری 3

امید رمضانی 2

حسین کرمانیان 2

مریم روستایی 2

مجتبی گلی 2

امیرهومن حمصی 2

محمد طلایی پور 2

صالح قهرمانی 2

علی عبدالخانی 2

حسین یوسفی 2

احمد ثمریها 2

حسین کرمانیان 2

سید جواد سپیده دم 2

معصومه مرادی 1

احمد سراییان 1

علی قاسمیان 1

فهیمه طهماسبی 1

ربیع بهروز 1

محمد امین عندلیبیان 1

احمد جهان لتیباری 1

محمد مهدی برازنده 1

مجید ذبیح زاده 1

فاطمه جدیدیان 1

عبدالله بریمانی 1

قاسم اسدپور 1

حسین احمدی 1

افشین ویسی 1

فرزانه شیرعلیزاده 1

محمد آزادفلاح 1

محمد لایقی 1

هادی حسن جان زاده 1

ایمان رشیدی جویباری 1

یحیی همزه 1

هادی حسن جان زاده 1

کامیار صالحی 1

سید جواد سپیده دم 1

محمد طلایی پور 1

ربیع بهروز 1

صبرینه محسنی توکلی 1

سید محمد مظهری موسوی 1

محمدرضا دهقانی فیروزآبادی 1

بهبود محبی 1

بهاره قنبرزاده 1

مریم عطایی فرد 1

مسعود اعتضاد 1

هاتف حیدری 1