رامین نقدی

دانشگاه گیلان

[ 1 ] - ارزیابی زیبایی اجزای جاده‌ جنگلی (مطالعه موردی : جنگلهای شفارود، استان گیلان)

سابقه و هدف: ‏در سالهای اخیر توجهات عمومی به کیفیت بصری و زیبایی کناره های جاده های جنگلی افزایش یافته است. کیفیت بصری یک جاده به مشخصه‌هایی از قبیل وضعیت سطح جاده، وضعیت پوشش دامنه‌های خاکبرداری و خاکریزی و زیبایی کناره های جاده بستگی دارد. مواد و روش‌ها: ‏در این مطالعه به منظور بررسی وضعیت زیبایی جاده جنگلی، بخش‌هایی از جاده‌های سری 3 شفارود در استان گیلان انتخاب شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. ...

[ 2 ] - احیا طبیعی برخی خصوصیات میکرومورفولوژیکی خاک مسیرهای چوبکشی در یک دوره 20 ساله (مطالعه موردی: جنگل های شفارود اسالم)

استفاده از ماشین های مدرن بهره برداری در جنگل داری، نیروی زیادی را به خاک منتقل می کند. نتیجه وارد شدن چنین نیروهایی، تغییر و آسیب به ساختمان خاک است که اغلب می تواند اثرات مخرب طولانی مدتی بر خصوصیات میکرومورفولوژیکی از جمله اندازه و نوع حفرات خاک داشته باشد. لذا این تحقیق به منظور بررسی میزان بازیابی خصوصیات میکرومورفولوژیکی خاک تراکم یافته در طی دوره 20 ساله در منطقه جنگلی اسالم در شمال ایرا...

[ 3 ] - مطالعه تولید و هزینه خروج چوب با قاطر در جنگل‌های حوزه آستارا

همانند بسیاری از کشورها حمل چوب با قاطریکی از سیستم¬های سنتی خروج چوب در جنگل¬های شمال ایران است. هدف از این مطالعه که در جنگل¬های سری هفت آستارا انجام شده است، ارزیابی تولید و هزینه خروج چوب از طریق مطالعه کار و زمان سنجی و تلاش برای اصلاح کار بود. بعد از تعیین اجزای کار، با استفاده از زمان سنجی پیوسته مدل زمانی خروج چوب بدست آمد. تولید ساعتی سیستم با و بدون احتساب زمانهای تاخیر به ترتیب 187/0...

[ 4 ] - بررسی عملکرد برخی تیمارهای اصلاحی در بازیابی خصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای چوبکشی (مطالعۀ موردی: جنگل دارابکلای ساری)

خروج چوب توسط اسکیدر ممکن است سبب کوبیدگی، ایجاد شیارهای عمیق و فرسایش خاک شود. از این‌رو برای احیا و بازیابی خصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای چوبکشی، باید تیمارهای اصلاحی انجام گیرد. در این تحقیق عملکرد چهار نوع تیمار اصلاح کوبیدگی خاک روی مسیرهای چوبکشی یکساله، در دو کلاسۀ شیب کم (20-0) و شیب زیاد (بیش از 20) با پنج تکرار مطالعه شد. 360 نمونه خاک که نیمی از آنها پیش از اعمال تیمارها و نیمی دیگر یک ...

[ 5 ] - بررسی برخی خصوصیات مکانیکی خاک معادن مختلف برای استفاده در روسازی جاده‌های جنگلی

استفاده از مصالح ساختمانی مناسب برای روسازی جاده‌های جنگلی تأثیر بسیار مهمی در کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها دارد. با توجه به اهمیت معادن در تأمین این مصالح ساختمانی، آگاهی از خصوصیات مکانیکی آنها، بسیار مهم است. به همین منظور خصوصیات مکانیکی مخلوط چهار معدن مورد استفاده برای روسازی جاده‌های جنگلی در مناطق جنگلی در سری یک ناو حوزة هفت جنگل‌های شمال ایران بررسی شد. دانه‌بندی، درصد شکستگی، ...

[ 6 ] - مطالعة تولید و هزینة خروج چوب با تراکتور کشاورزی (مطالعة موردی: جنگل‏کاری‏ های منطقة شیخ ‏‏نشین شفارود)

تراکتورهای کشاورزی ماشین‏های چندکاره‏ای هستند که کاربرد زیادی به‏خصوص در کشاورزی و بهره‏برداری جنگل دارند. حمل به روش چوب کوتاه با استفاده از تراکتور کشاورزیِ مجهز به یدک‏کش از روش‏های خروج چوب است که در جنگل‏کاری‏های شمال ایران مانند بسیاری از نقاط دیگر دنیا رایج است که طی آن گرده‏بینه‏های کوتاه از کنار کنده به محل دپو حمل می‏شوند. در این مطالعه، که در عرصه‏های جنگل‏کاری منطقة شیخ‏نشین حوزة آبخ...

[ 7 ] - بررسی سیستم زهکشی و عوامل تأثیرگذار بر خرابی جاده‌های جنگلی

حفظ، احیا و توسعۀ منابع طبیعی، احداث جاده‌های جنگلی را ضرورت می‌بخشد؛ اما تأثیرات و آسیب‌های بالقوه و محتمل ناشی از این جاده‌ها، سبب می‌شود که رعایت استانداردها و نگهداری مستمر جاده‌های جنگلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. این پژوهش با هدف بررسی استانداردهای جادۀ جنگلی و سیستم زهکشی در سری 4 حوزۀ شنرود سیاهکل در استان گیلان انجام گرفت. بدین منظور 7250 متر از جاده‌های منطقۀ تحقیق، به‌عنوان نمای...

[ 8 ] - تأثیر سن جاده بر تغییرات تنوع و اهمیت نسبی پوشش گیاهی در فواصل مختلف از حاشیه جاده جنگلی (بررسی موردی: جنگل‌های غرب گیلان)

هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر فاصله از جاده و سن آن بر پوشش گیاهی در جاده­های جنگلی ناو اسالم در غرب استان گیلان بود. بدین منظور 240 قطعه‌نمونه به‌صورت منظم-تصادفی با روش ترانسکت خطی در دو طبقه سنی جاده (کمتر از 10 سال و 10 تا 20 سال ساخت) برداشت شد. درصد پوشش‌های گیاهی با استفاده از مقیاس­های ترکیبی براون بلانکه ثبت شد. سپس مقادیر شاخص­های غنا، یکنواختی، تنوع ­ شانون-وینر و سیمپسون برای هر ط...

[ 9 ] - ارزیابی تأثیرات شیوه بهره‌برداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک (مطالعة موردی: جنگل چفرود گیلان)

تحقیق حاضر برای نخستین‌بار، نرخ فرسایش خاک را با استفاده از روش رادیوایزوتوپی در جنگل‌های هیرکانی که با شیوة بهره‌برداری نواری در سه دهة قبل برداشت ‌شده است نشان می‌دهد. براساس سوابق موجود، عرصة منتخب در پارسل 703 حوزة چفرود گیلان انتخاب شد. در عملیات میدانی، به‌منظور بررسی پایداری خاک، با صفحة مسطح خراشنده، از اعماق مختلف در منطقة مرجع به‌صورت طبقات 2  تا 30 سانتی‌متری (حداکثر عمق نفوذ سزیم) ن...

[ 10 ] - آثار کوتاه‌مدت ساخت جوی- پشته بر خصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای چوب‌کشی پس از بهره‌برداری

استفاده از اقدامات حفاظتی برای کاهش آثار منفی ناشی از کوبیدگی خاک ضروری است. انحراف‌دهنده‌های آب از ابزار مدیریتی برای کاهش اثرهای منفی چوب‌کشی زمینی و کمک به بازیابی خاک است. در این پژوهش، اثر ساخت جوی- پشته‌های احداث‌شده بر خصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای چوب‌کشی در جنگل‌های غرب استان گیلان بررسی شد. هفت سال پس از پایان عملیات چوب‌کشی و حفاظت آنها با احداث جوی-پشته، تغییر خصوصیات فیزیکی خاک در دو ...