علی صالحی

عضو هیئت علمی/دانشگاه گیلان

[ 1 ] - بررسی وضعیت کمی و کیفی درختان و برخی عوامل رویشگاهی در رویشگاه های طبیعی پلت اسالم

پلت یکی از گونه‌های اصلی و مهم در برخی از رویشگاه‌های منطقه اسالم استان گیلان است که در بسیاری از این مناطق، بعضاٌ توده‌های تقریباٌ خالصی را تشکیل می‌دهد. در این پژوهش، ابتدا چهار رویشگاه دست نخورده و یا کمتر دست خورده پلت در جنگل‌های حوضه 7 اسالم در استان گیلان انتخاب شد. سپس مهمترین خصوصیات کمی و کیفی درختان و همچنین برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک ، ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب و جهت دامنه...

[ 2 ] - تجدید حیات طبیعی گونه سفید پلت و رابطه آن با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: منطقه صفرا بسته در شرق استان گیلان)

سفید پلت (Populus caspica Bornm.) یکی از گونه‌های بومی و ارزشمند جنگل‌های شمال ایران و به‌ خصوص مناطق جلگه‌ای می‌باشد که متاسفانه به دلایل مختلف از تعداد پایه‌های مرغوب، سطح گسترش و تجدید حیات آن به شدت کاسته شده است. در این مطالعه وضعیت تجدید حیات طبیعی این گونه و ارتباط آن با خصوصیات خاک در دو رویشگاه طبیعی آن در پارک جنگلی صفرابسته با میزان تجدید حیات کم و منطقه پرکاپشت با تجدید حیات زیاد ای...

[ 3 ] - رابطه بین استقرار و پراکنش گونه پلت (Acer velutinum Boiss.) با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عوامل توپوگرافی در جنگل های شمال (مطالعه موردی: حوزه ناو اسالم/استان گیلان)

این تحقیق در حوزه ناو اسالم در استان گیلان که یکی از مناطق استقرار و پراکنش وسیع و مناسب گونه پلت در جنگل-های شمال می¬باشد انجام شده است. هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عوامل توپوگرافی تاثیرگذار بر استقرار و پراکنش این گونه در این رویشگاه¬ها می¬باشد تا از این طریق بتوان برخی از مهم¬ترین ویژگی¬های اکولوژیکی این گونه مهم را مشخص نمود. با در دست داشتن نقشه تیپ درختی و نقشه ت...

[ 4 ] - گونه‌های گیاهی شاخص برای بررسی شرایط ادافیکی جنگل با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در اکوسیستم جنگلی بلوط (Quercus brantii var.persica) زاگرس، شهرستان ایلام

مدیریت پایدار منابع طبیعی به عنوان سرمایه ای ملی مستلزم داشتن اطلاعات جامع در مورد روابط موجود در طبیعت از جمله رابطه پوشش گیاهی و خاک است. مدیران بخش جنگل اغلب برای درک این تغییرات و مشکلات نیاز به نشانه های آشکار و کم هزینه دارند. به همین منظور دو منطقه تخریب شده و کمتر دست خورده هر کدام به مساحت 100 هکتار از جنگلهای زاگرس در شهر ایلام انتخاب شد. پوشش گیاهی و نمونه های خاک به روش تصادفی سیست...

[ 6 ] - اثر فاصله و درجۀ پوسیدگی خشکه‌دار سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک

به‌منظور بررسی تأثیر خشکه‌دارهای سفیدپلت بر خصوصیات شیمیایی خاک، این مطالعه در یکی از مناطق تحت پوشش این گونه در محدوده‌ای به مساحت 5/382 هکتار در جنگل‌های صفرابستۀ استان گیلان انجام گرفت. برای این منظور از ترانسکت‌های نواری با عرض10 متر استفاده شد و همۀ خشکه‌دارهای سفیدپلت موجود در آنها بررسی شد. با توجه به شدت پوسیدگی، هر خشکه‌دار در یکی از چهار طبقۀ خشکه‌دار تازه، شروع پوسیدگی، پو...

[ 7 ] - ذخیرۀ کربن و رابطة آن با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی در خاک کاربری های مختلف در منطقة زاگرس شمالی

تحقیق حاضر با هدف برآورد مقادیر وزنی ذخیرۀ کربن و ارتباط آن با سایر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک درچهار کاربری (بکر، حفاظتی، بهره‌برداری و باغی) در منطقة زاگرس شمالی در استان آذربایجان غربی انجام گرفت. در هر کاربری در داخل واحدهای همسان 30 قطعه نمونه مشخص شد و در هر یک از آنها نمونه‌برداری از خاک انجام گرفت و سپس مهم‌ترین خصوصیات خاک شامل کربن آلی، جرم مخصوص ظاهری، بافت، رطوبت اشباع، درصد تخل...

[ 8 ] - بررسی شاخص های میکروبی و تنوع زیستی ریز جانداران و بی مهرگان خاکزی در جنگل‌کاری‌های سوزنی برگ و پهن برگ در غرب استان گیلان

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جنگل‌کاری‌های مختلف بر فعالیت جانداران خاکزی، شاخص‌های تنوع زیستی و رابطه آن‌ها با برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک انجام شد. نمونه‌‌برداری خاک و جانداران خاکزی و سنجش شاخص‌های میکروبی به صورت روش منظم– تصادفی در توده‌های صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides)، کاج تدا ((Pinus taeda و‌ جنگل طبیعی انجام شد. در هر یک از توده‌های جنگلی بررسی شده 40 نقطه انتخاب و نمونه‌ ...

[ 9 ] - ارزیابی تأثیرات شیوه بهره‌برداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک (مطالعة موردی: جنگل چفرود گیلان)

تحقیق حاضر برای نخستین‌بار، نرخ فرسایش خاک را با استفاده از روش رادیوایزوتوپی در جنگل‌های هیرکانی که با شیوة بهره‌برداری نواری در سه دهة قبل برداشت ‌شده است نشان می‌دهد. براساس سوابق موجود، عرصة منتخب در پارسل 703 حوزة چفرود گیلان انتخاب شد. در عملیات میدانی، به‌منظور بررسی پایداری خاک، با صفحة مسطح خراشنده، از اعماق مختلف در منطقة مرجع به‌صورت طبقات 2  تا 30 سانتی‌متری (حداکثر عمق نفوذ سزیم) ن...

[ 10 ] - تأثیرات آتش‌سوزی در دوره‌های مختلف زمانی بر ترکیب و تنوع بانک بذر خاک در جنگل‌های بلوط لرستان

در بیشتر اکوسیستم‌ها اختلال از عوامل مهم تغییر ترکیب و ساختار جوامع است. تعیین تنوع و ترکیب بانـک بـذر خاک به‌منظور طراحـی برنامه‌های حفاظتی و احیایی ضروری است در مطالعة حاضر خصوصیات بانک بذر خاک در دوره‌های مختلف زمانی آتش‌سوزی (یک‌ساله، پنج‌ساله، ده‌ساله و شاهد) در شهرستان کوهدشت بررسی شد. در هر منطقه تعداد 40 قطعه‌ نمونه از عمق 0 تا 20 سانتی‌متری برداشت شد. برای برداشت نمونه‌های بانک بذر خاک...

[ 11 ] - آثار کوتاه‌مدت ساخت جوی- پشته بر خصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای چوب‌کشی پس از بهره‌برداری

استفاده از اقدامات حفاظتی برای کاهش آثار منفی ناشی از کوبیدگی خاک ضروری است. انحراف‌دهنده‌های آب از ابزار مدیریتی برای کاهش اثرهای منفی چوب‌کشی زمینی و کمک به بازیابی خاک است. در این پژوهش، اثر ساخت جوی- پشته‌های احداث‌شده بر خصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای چوب‌کشی در جنگل‌های غرب استان گیلان بررسی شد. هفت سال پس از پایان عملیات چوب‌کشی و حفاظت آنها با احداث جوی-پشته، تغییر خصوصیات فیزیکی خاک در دو ...

[ 12 ] - تأثیر متغیرهای توپوگرافی و خاک بر تغییرات پوشش گونه‌های علفی در جنگل‌‌های حوضه 7 اسالم، تالش

این پژوهش برای شناخت رابطه گونه­های علفی با عوامل محیطی، در جنگل حوضه 7 اسالم انجام شده است. 17 ترانسکت خطی با 1600 متر گرادیان ارتفاعی و با فاصله افقی 3000 متر از یکدیگر در منطقه پیاده شد. سپس در امتداد ترانسکت­ها 46 قطعه­نمونه 400 متر مربعی با اختلاف ارتفاع 200 متر در نظر گرفته شد. برای تعیین درصد پوشش علفی، سه قطعه نمونه 25 مترمربعی در امتداد قطر پلات اصلی و در داخل آن، قطعه نمونه یک­متر­مرب...