عیسی ناظریان

استادیار بخش گیاه پزشکی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی کشور، محلات.

[ 1 ] - بررسی کارآیی تلفیق کنترل شیمیایی با هرس دامنه، در مهار بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه ی مرکبات

چکیده بیماری پوسیدگی قهوه­ای میوه­ی مرکبات در اثر گونه­های  Phytophthora citrophthoraو Phytophthora parasitica  تهدیدی جدی برای مرکبات کاری شمال ایران محسوب می­شود. به منظور بررسی کارایی روشهای مختلف در کنترل این بیماری در شمال ایران، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی (زمان مصرف قارچ کش، هرس دامنه و نوع قارچ کش) بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی در پنج تکرار انجام شد. در بررسی اثرات متقابل تیما...

نویسندگان همکار