بررسی کارآیی تلفیق کنترل شیمیایی با هرس دامنه، در مهار بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه ی مرکبات

نویسندگان

  • عیسی ناظریان استادیار بخش گیاه پزشکی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی کشور، محلات.
  • یعقوب علیان استاد یار بخش گیاه پزشکی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری رامسر، مازندران.
چکیده مقاله:

چکیده بیماری پوسیدگی قهوه­ای میوه­ی مرکبات در اثر گونه­های  Phytophthora citrophthoraو Phytophthora parasitica  تهدیدی جدی برای مرکبات کاری شمال ایران محسوب می­شود. به منظور بررسی کارایی روشهای مختلف در کنترل این بیماری در شمال ایران، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی (زمان مصرف قارچ کش، هرس دامنه و نوع قارچ کش) بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی در پنج تکرار انجام شد. در بررسی اثرات متقابل تیمارهای قارچ کش (متالاکسیل، اکسی کلرور مس و مخلوط بردو) و هرس دامنه درطی دو سال، اختلاف معنی­داری در کنترل پوسیدگی قهوه­ای میوه دیده شد. نتایج نشان داد که کاربرد قارچ کش اکسی کلرور مس + هرس دامنه درختان در شهریور ماه بهترین تیمار برای کنترل بیماری بود. در بررسی اثر متقابل فاکتورهای هرس و زمان مصرف قارچ کش، اختلاف معنی‏داری بین تیمارها مشاهده نگردید ولی در عین حال بیشترین و کمترین درصد پوسیدگی میوه در طی دو سال آزمایش به ترتیب مربوط به تیمار ”بدون اعمال هرس + سمپاشی در شهریورماه و تیمارهرس + سمپاشی در اردیبهشت ماه “ بود. اختلاف معنی­داری نیز بین تیمارهای زمان سمپاشی و نوع قارچ کش در بررسی اثر متقابل آنها وجود داشت، به‏طوری‏که بیشترین درصد پوسیدگی میوه مربوط به تیمار ” کاربرد متالاکسیل در شهریور ماه“ و کمترین درصد پوسیدگی مربوط به تیمار ” قارچ­کش اکسی کلرور مس در شهریورماه“ بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر تلفیق هرس و دو ترکیب باکتری کش در کنترل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات جنوب ایران در شرایط باغ

از باغات مرکبات مناطق مختلف جنوب ایران دو باغ آزمایشی در دو منطقه کهنوج و جیرفت انتخاب و هر باغ به دو بخش تقسیم گردید. در یک بخش از باغ عملیات هرس زمستانه انجام شد و بخش دیگر به صورت دست نخورده باقی ماند. در هر دو بخش باغ غلظت های 3، 1.5 و 1 در هزار اکسی کلرور مس و غلظت های 1، 0.75 و 0.5 درصد از محلول بوردو در سه زمان زمستان اوایل فصل رشد و پس از گلدهی درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تک...

متن کامل

بیماری میوه سبز مرکبات

 پاراد م. و رضائی ر. 1394. بیماری میوه سبز مرکبات. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 5(1): 47-37. بیماری میوه سبز یا هوانگ­لانگ­بینگ از مخرب‌ترین بیماری‌های مرکبات در سراسر جهان می‌باشد. این بیماری بومی جنوب شرق آسیا است ولی اخیراً وقوع آن از استان­های جنوبی ایران نیز گزارش شده است. این بیماری توسط Liberibacter sp. ایجاد می‌شود که در آوندهای آبکش گیاهان میزبان فعالیت می‌کند. این باکتری به انواع مختلف مرکب...

متن کامل

تاثیر تلفیق هرس و دو ترکیب باکتری کش در کنترل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات جنوب ایران در شرایط باغ

از باغات مرکبات مناطق مختلف جنوب ایران دو باغ آزمایشی در دو منطقه کهنوج و جیرفت انتخاب و هر باغ به دو بخش تقسیم گردید. در یک بخش از باغ عملیات هرس زمستانه انجام شد و بخش دیگر به صورت دست نخورده باقی ماند. در هر دو بخش باغ غلظت های 3، 1.5 و 1 در هزار اکسی کلرور مس و غلظت های 1، 0.75 و 0.5 درصد از محلول بوردو در سه زمان زمستان اوایل فصل رشد و پس از گلدهی درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تک...

متن کامل

بررسی تأثیر تیمارهای شیمیایی و شرایط انبار بر کنترل پوسیدگی آلترناریایی مرکبات

بررسی تأثیر تیمارهای شیمیایی و شرایط انبار بر کنترل پوسیدگی آلترناریایی مرکباتعباسعلی رضائیان 1 ∗ و عبدالحسین ابوطالبی 2-1 مربی گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم-2 استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم86/3/ 85 - تاریخ پذیرش: 17 /10/ تاریخ دریافت: 11چکیدهبه منظور بررسی تاثیر تیمارهای شیمیائی و شرایط انبار بر کنترل پوسیدگی آلترناریائی پرتقال، اینپژوهش به صورت فاکتوریل ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 2

صفحات  17- 26

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023