سیدمحسن حسام زاده حجازی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

[ 1 ] - بررسی ریخت شناسی گونه دارویی در معرض انقراض مورخوش (Zhumeria majdae)

گیاه مورخوش (Zhumeria majdae)، گونه ای دارویی، انحصاری و در معرض انقراض است که از ارتفاع 520 تا 1450 متر از سطح دریا در شیب های بسیار تند مناطق صخره ای و کوهستانی جنوب کشور پراکنش دارد. این گونه در درمان ناراحتی‌های گوارشی چون اسهال‌، نفخ‌، دل درد، ترشی و سوزش معده‌، سرماخوردگی، سردرد و التیام زخم موثر است. به منظور بررسی پارامتر های مختلف صفات ریخت شناختی (31 صفت کمی و 19 صفت کیفی) و ارتباط آ...