پریسا جنوبی

دانشگاه خوارزمی

[ 1 ] - بررسی ریخت شناسی گونه دارویی در معرض انقراض مورخوش (Zhumeria majdae)

گیاه مورخوش (Zhumeria majdae)، گونه ای دارویی، انحصاری و در معرض انقراض است که از ارتفاع 520 تا 1450 متر از سطح دریا در شیب های بسیار تند مناطق صخره ای و کوهستانی جنوب کشور پراکنش دارد. این گونه در درمان ناراحتی‌های گوارشی چون اسهال‌، نفخ‌، دل درد، ترشی و سوزش معده‌، سرماخوردگی، سردرد و التیام زخم موثر است. به منظور بررسی پارامتر های مختلف صفات ریخت شناختی (31 صفت کمی و 19 صفت کیفی) و ارتباط آ...

[ 2 ] - بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo)

گیاه مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo)، گونه‌ای دارویی، انحصاری و در معرض انقراض است که از ارتفاع 520 تا 1450 متر از سطح دریا در شیب‌های بسیار تند صخره‌ها و کوهستان‌ها در جنوب کشور پراکنش دارد. این گونه در درمان ناراحتی‌های گوارشی مانند اسهال‌، نفخ‌، دل درد و ترشی معده‌، سوزش معده و سرماخوردگی کاربرد دارد و برگ تازه له شده برای بهبود سردرد و التیام زخم و همچنین به‌عنوان خنکی مصرف می‌...

[ 3 ] - بررسی مقایسه‎ای تکوین اندام‎های زایشی(پرچم وتخمک)درمرزنجوش وحشی Origanumvulgare

مطالعاتتکوینیورویان‎شناختیجایگاهویژه‎ایدرعلمگیاه‎شناسیدارد.دراینپژوهشچگونگیتکوینتخمکودانه‎گردهدریکگونهازسردهمرزنجوشبهنام‎مرزنجوشوحشی(Origanumvulgare)موردبررسیقرارگرفت.گل‎هاوغنچه‎هادرمراحلمختلفنموبرداشتشده،درFAA96تثبیتودرالکل70%نگهداریشد.نمونه‎هاپسازقالب‎گیریدرپارافینبامیکروتومبرش‎گیریشدند.رنگ‎آمیزیباهماتوکسیلینوائوزینانجامگرفتولام‎هایتهیهشدهازمراحلمختلفتکوینیبادقتبااستفادهازمیکروسکوپنوریبررسیگر...

[ 4 ] - بررسی مقایسه‌ای ساختار تشریحی ساقه و نمو تخمک در چهار رقم سویا (Glycine max L. merr) در شرایط تنش کم‌آبی

تنش کم‌آبی از مهم‌ترین عوامل محدود کننده‌ای است که از جنبه‌های مختلف بر رشد و نمو رویشی و زایشی گیاهان تأثیرگذار است. باتوجه به اهمیت گیاه سویا، به عنوان یک گیاه مهم روغنی، به منظور شناسایی ارقام مقاوم به کم‌آبی و همچنین ارزیابی آثار تنش کم‌آبی بر ویژگی‌های تشریحی ساقه و نمو اندام زایشی ماده چهار رقم سویا (کلارک، کلین، M9 و L17)، دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی در سه تکرار ا...

[ 5 ] - بررسی ویژگی های ساختاری و تکوینی دانه گرده، تخمک، رویان و دانه در گونه Ebenus stellata

ویژگی های ساختاری و تکوینی اندام های زایشی در گیاه Boiss. Ebenus stellata (Fabaceae)، که تنها گونه جنس Ebenus L. در ایران می باشد، توسط میکروسکوپهای نوری، فلورسانس و پلاریزان و با استفاده از تکنیک های مختلف رنگ آمیزی برای نخستین بار بررسی شد. در این گیاه مادگی تک برچه، تک تخمکی، فاقد پایک و دارای کرک های تار ابریشمی انبوه با برجستگی های انگشت مانند است. تخمک خمیده، دوپوششی، پرخورش و دارای لای...

[ 6 ] - The effect of climate on water content, dormancy and dehydrins expression pattern in pistachio seeds

The environmental conditions which the parent plant has undergone during seed development can affect many properties of the seeds such as degree of dormancy, weight and the amount of their compounds. In this study, mature pistachio seeds of Ahmadaghaei cultivar, collected from the two cities of Rafsanjan and Shahrbabak located in Kerman Province (Iran), were compared. It was found that the seed...

[ 7 ] - The optimization of gene transfer to tomato and the study of expression possibility of salt-tolerance gene (SOS3)

One of the main strategies to improve plant tolerance is the expression of stress-induced genes, which play a significant role in the ionic balance of plants. SOS3 is one of the important components of SOS-regulated ionic homeostasis pathway. Therefore, the expression of this gene could be an important step towards producing salt-resistant plants. In this work, we have transformed tomato (Solan...