عبدالکریم چهرگانی راد

همدان، دانشگاه بوعلی‌سینا، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی

[ 1 ] - مطالعه اثر تیمار سرب بر برخی شاخص‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه اطلسی (Petunia hybrida L.)

آلودگی فلزات سنگین یکی از مشکلات جدی در سراسر جهان است. در میان فلزات سنگین سرب یک آلاینده قوی است که به آسانی در خاک و رسوبات انباشته می‌گردد. این مطالعه به‌منظور بررسی اثرات سمیت سرب بر خصوصیات تکوینی و فیزیولوژیکی در اطلسی انجام شده است. بذور گیاه اطلسی در شرایط گلخانه‌ای کشت شدند و برای این منظور از غلظت‌های 400، 800 و 1200 میکرومول بر لیتر استات سرب استفاده شد. نتایج به‌دست آمده کاهش در در...

[ 2 ] - اثر تنظیم کننده های رشد و استرپتومایسین بر بهبود کیفیت میوه و هسته انار رقم ملس یزدی

انار یکی از مهمترین محصولات میوه‌ای کشور است که به دلیل طعم مطلوب و خواص دارویی آن، تقاضا برای مصرف آن افزایش یافته است. اغلب مصرف کنندگان انار استفاده از انارهای نرم دانه را ترجیح می‌دهند. در این پژوهش اثر برخی از تنظیم کننده‌های رشد و استرپتومایسین بر بهبود کیفیت ‌ میوه و هسته انار بررسی شد. ایندول‌استیک‌اسید در غلظت‌ 10 میلی‌گرم در لیتر، کینتین در غلظت‌ 10 میلی‌گرم در لیتر و استرپتومایسین د...

[ 3 ] - بررسی تنوع فلوریستیک-اکولوژیک و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در گیاه Verbascum speciosum در غرب و شمال‌غرب ایران

کشور ایران یکی از مراکز مهم تنوع جنس Verbascum به شمار می‌آید و بررسی حاضر به منظور بررسی تنوع درون‌گونه‌ای در جمعیت‌های گونه Verbascum speciosum در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه و همدان انجام شد. در بررسی حاضر، از روش تعیین زیستگاه ویژه (D.S.S.) استفاده شد که معیارهای فلوریستیک-اکولوژیک را باهم مد نظر قرار می‌دهد. با استفاده از این روش، 17 زیستگاه ویژه برای این گی...

[ 4 ] - بررسی تنوع زیستی با روش تعیین زیستگاه ویژه و مقایسه الکتروفورزی پروتئین‌های بذر جمعیت‌های دو گونه بومادران (Achillea L.) در غرب ایران

تنوع درون ‌‌گونه‌ای و بین ‌‌گونه‌ای از ذخایر مهم تنوع زیستی و منشأ مهم گونه‌زایی به شمار می‌روند. بنابراین، تعیین آنها در راستای شناخت تنوع زیستی حایز اهمیت است. این پژوهش، با هدف بررسی وجود تنوع زیستی و مقایسه الکترفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر جمعیت‌هایی از جنس بومادران (Achillea) در استان‌های همدان و کردستان با روش تعیین زیستگاه ویژه (DSS) انجام شد. بدین منظور، با مراجعه به فلورها برای گونه...

[ 5 ] - بررسی اثر سمیت سلولی اسانس گیاه آویشن وحشی با استفاده از روش های MTT و تریپان بلو بر رده سلولی سرطان سینه MCF-7

سرطان سینه شایع ترین سرطان در بین زنان ایرانی است. اسانس آویشن وحشی دارای ترکیبات ضد سرطان همچون تیمول می باشند. هدف از این تحقیق مطالعه اثر اسانس این گیاه بر رده سلول سرطانی سینه MCF-7 توسط روشهای MTT و تریپان بلو و مقایسه آن با تاکسول به عنوان یک ترکیب شناخته شده ضد سرطان می باشد. رده سلولی سرطان سینه MCF-7 و و رده طبیعی فیبروبلاست HU-02 (خریداری شده از مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران) با...

[ 6 ] - تغییر در صفات رویشی و شاخص‌های فیزیولوژیک گیاهان لوبیا تحت تنش روی در محیط‌کشت هیدروپونیک

روی به­عنوانیکعنصرضروریبرایرشد­و­نموگیاهاننقشساختاریوعملکردیفراوانیدربسیاریازفرآیندهای متابولیکیگیاهبرعهدهدارد، ولیمقداراضافیآنبه­خصوصدرخاک­هایاسیدییکفاکتورمحدود­کنندهرشدبرایگیاه محسوب می­شود. به­منظور بررسی تاثیر روی بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیک گیاه لوبیا غلظت­های 30، 40 و 50 میکرومولار نیترات روی در محیط هیدروپونیک استفاده شد. نتایج نشان داد که تیمار روی اثر معنی­دار بر شاخص­های رشد و فیزیو...

[ 7 ] - بررسی ویژگی های ساختاری و تکوینی دانه گرده، تخمک، رویان و دانه در گونه Ebenus stellata

ویژگی های ساختاری و تکوینی اندام های زایشی در گیاه Boiss. Ebenus stellata (Fabaceae)، که تنها گونه جنس Ebenus L. در ایران می باشد، توسط میکروسکوپهای نوری، فلورسانس و پلاریزان و با استفاده از تکنیک های مختلف رنگ آمیزی برای نخستین بار بررسی شد. در این گیاه مادگی تک برچه، تک تخمکی، فاقد پایک و دارای کرک های تار ابریشمی انبوه با برجستگی های انگشت مانند است. تخمک خمیده، دوپوششی، پرخورش و دارای لای...

[ 8 ] - ارزیابی و مقایسه تأثیر نانوذرات اکسید روی و دی اکسید سریم بر میزان انباشت عناصر روی و سریم، برخی پارامترهای رشد و بیوشیمیایی در گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris)

آلودگی خاک‌ها با نانوذرات اکسید فلزی توسط فعالیت‌های مختلف بشر یک مسئله مهم محیط زیست در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات نانوذرات اکسید روی و دی اکسید سریم (در چهار غلظت 250، 500، 1000 و 2000 میلی‌گرم بر لیتر) بر برخی پارامترهای رشد و بیوشیمایی گیاه لوبیا در شرایط گلخانه‌ای و در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که نانوذرات اکسید روی تقریباً در...

[ 9 ] - تنوع درون گونه ایCarduus pycnocephalus L. بر اساس مارکرهای فلورستیک ، اکولو‍‍ژیک و پروتئین های ذخیره ای بذر در استان همدان

تیره کاسنی یا مرکبان (Asteraceae) یکی از تیره‌های بزرگ گیاهی است که بسیاری از گیاهان آن با شرایط آب و هوایی ایران بخوبی سازش یافته و بطور وسیع در ایران پراکندگی دارند. این پژوهش با هدف بررسی وجود تنوع درون گونه‌ای Carduus pycnocephalus در استان همدان با روش تعیین زیستگاه ویژه (D.S.S ) (Determination of Special Station) صورت پذیرفت. بر این اساس ۱۴ زیستگاه ویژه برای این گونه انتخاب گردید. در بررس...