Massoud Ranjbar

Department of Biology, Herbarium division, Bu--Ali Sina University, Hamedan, Iran.

[ 1 ] - Phylogeny of Onobrychis sect. Hymenobrychis (Fabaceae) based on chloroplast DNA sequence data

Phenetic analysis of morphological characters in different species of Onobrychis Miller sect. Hymenobrychis DC. (Fabaceae), classified them in two main groups based on corolla features. To determine the phylogenetic relationships among the 13 species, chloroplast DNA sequences were used. Analysis of these data resulted in a well-resolved and well-supported phylogeny. Phylogenies generated by ma...

[ 2 ] - ترکیب اسیدهای چرب و تعیین محتوای استرول های بذر سه گونه مریم گلی (.Salvia L) ایران

مریم‌گلی (Salvia L.) یکی از مهم‌ترین جنس‌های تیره نعناعیان (Lamiaceae)می‌باشد. اغلب گونه‌های این جنس دارای خواص دارویی بوده و در طب سنتی کاربرد‌های فراوانی دارند. با توجه به محدود بودن اطلاعات در خصوص مطالعه متابولیت‌-های دارویی گیاهان مریم‌گلی، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تعیین مقدار روغن، اجزای اسید چرب و استرول‌های بذر سه گونه مریم ‌گلی ایران بود. روغن بذرهای رسیده گونه‌های مورد نظر با استفاده...

[ 3 ] - بررسی مقایسه ای محتوای رزمارینیک اسید و سالویانولیک اسیدهای A و B در 4 گونه مریم گلی (.Salvia L) خودروی ایران

مریم¬گلی (.Salvia L)، یکی از بزرگ¬ترین جنس¬های تیره نعناعیان (Lamiaceae) با 58 گونه در ایران است. روغن¬های اسانسی، ترپنوئیدها، مشتقات اسیدهای فنلی و فلاوونوئیدها متابولیت¬های ثانوی اصلی گونه¬های مریم¬گلی را تشکیل می¬دهند و خواص دارویی این گیاهان به طور عمده مربوط به فعالیت¬های پاد¬اکسایشی این ترکیبات می¬باشد. در این پژوهش، برخی اسیدهای فنلی (رزمارینیک اسید، سالویانولیک اسیدهای A و B)، در برگ و ...

[ 4 ] - مطالعه ریخت‌شناسی و گرده‌‌شناسی سه بخش از جنس Onobrychis Mill. در ایران

در این پژوهش، ریخت‌شناسی و گرده‌شناسی 40 جمعیت متعلق به 17 گونه از سه بخش Heliobrychis، Afghanichae و Lophobrychis از جنس Onobrychis در ایران مطالعه شد. در مطالعه ریخت‌شناسی، 59 ویژگی کمّی وکیفی بررسی شد. نتایج حاصل از این مطالعه به خوبی بخش‌های مطالعه شده را از یکدیگر تفکیک کرد. با وجود این که دانه‌های گرده در گونه‏های جنس Onobrychis از نظرصفات ریخت‌شناسی مانند دارا بودن سه شیار و تزیینات مشبک ...

[ 5 ] - مطالعه بیوسیستماتیک چهار جمعیت از گونه Astragalus macrostachys DC. از بخش Malacothrix Bunge در ایران

در این تحقیق رفتار میوز و ویژگی‌های ریخت‌شناختی و گرده‌شناختی چهار جمعیت از گونه Astragalus macrostachys DC. متعلق به Malacothrix Bunge از جنس Astragalus L. در ایران مطالعه گردیده است. نتایج حاصل از مطالعه میوز در جمعیت‌های مختلف این گونه نشان داد که سه جمعیت دیپلویید و دارای عدد کروموزومی 16=x2=n2 هستند؛ حال آن که یک جمعیت تتراپلویید و واجد عدد کروموزومی 32=x4=n2 است. هرچند جمعیت‌های مورد مطال...

[ 6 ] - مطالعه میتوزی برخی از گونه‌های بخشDC. Hymenobrychis از جنس اسپرس Miller) (Onobrychisدر ایران

جنس Onobrychisیکی از جنس‌های بزرگ تیره Fabaceae است که از 9 بخش تشکیل شده است. گیاهان این جنس اساساً در نواحی معتدل شمالی پراکنش دارند، لیکن مرکز اصلی تنوع آنها نواحی شرق مدیترانه و جنوب غربی آسیاست. بسیاری از گونه‌های این جنس به دلیل ارزش تغذیه‌ای بالا و نیز ارزش زینتی خود بسیار مورد توجه هستند. بخشDC. Hymenobrychis با حدود 15 گونه، یکی از مهمترین بخش‌های این جنس است. در این مطالعه عدد کروموزوم...

[ 7 ] - بررسی ویژگی های ساختاری و تکوینی دانه گرده، تخمک، رویان و دانه در گونه Ebenus stellata

ویژگی های ساختاری و تکوینی اندام های زایشی در گیاه Boiss. Ebenus stellata (Fabaceae)، که تنها گونه جنس Ebenus L. در ایران می باشد، توسط میکروسکوپهای نوری، فلورسانس و پلاریزان و با استفاده از تکنیک های مختلف رنگ آمیزی برای نخستین بار بررسی شد. در این گیاه مادگی تک برچه، تک تخمکی، فاقد پایک و دارای کرک های تار ابریشمی انبوه با برجستگی های انگشت مانند است. تخمک خمیده، دوپوششی، پرخورش و دارای لای...