سیدحامد معظمی فریدا

دانشگاه شاهد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی

[ 1 ] - ترکیب اسیدهای چرب و تعیین محتوای استرول های بذر سه گونه مریم گلی (.Salvia L) ایران

مریم‌گلی (Salvia L.) یکی از مهم‌ترین جنس‌های تیره نعناعیان (Lamiaceae)می‌باشد. اغلب گونه‌های این جنس دارای خواص دارویی بوده و در طب سنتی کاربرد‌های فراوانی دارند. با توجه به محدود بودن اطلاعات در خصوص مطالعه متابولیت‌-های دارویی گیاهان مریم‌گلی، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تعیین مقدار روغن، اجزای اسید چرب و استرول‌های بذر سه گونه مریم ‌گلی ایران بود. روغن بذرهای رسیده گونه‌های مورد نظر با استفاده...

[ 2 ] - Ethnobotanical Applications and Their Correspondence with Phylogeny in Apiaceae-Apioideae

The Apiaceae family includes some of the most known medicinal, food and spice species in the world some of which have been used by humans since antiquity. Local people in different regions use many species of the family but the information regarding their uses is scattered. Traditionally used species are good candidates for bioprospecting. Combining traditional uses with phylogenetic data helps...