ترکیب اسیدهای چرب و تعیین محتوای استرول های بذر سه گونه مریم گلی (.Salvia L) ایران

نویسندگان

  • طیبه رجبیان دانشگاه شاهد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی
  • مسعود رنجبر دانشگاه بوعلی سینا، گروه زیست‌شناسی، بخش هرباریوم
  • نصرت رحمانی دانشگاه شاهد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی
چکیده

مریم‌گلی (Salvia L.) یکی از مهم‌ترین جنس‌های تیره نعناعیان (Lamiaceae)می‌باشد. اغلب گونه‌های این جنس دارای خواص دارویی بوده و در طب سنتی کاربرد‌های فراوانی دارند. با توجه به محدود بودن اطلاعات در خصوص مطالعه متابولیت‌-های دارویی گیاهان مریم‌گلی، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تعیین مقدار روغن، اجزای اسید چرب و استرول‌های بذر سه گونه مریم ‌گلی ایران بود. روغن بذرهای رسیده گونه‌های مورد نظر با استفاده از دستگاه سوکسله و هگزان نرمال و استرول‌های آزاد و همیوغ آن‌ها با استفاده از حلال‌های مناسب استخراج شدند. شناسایی و تعیین محتوای اسیدهای چرب و استرول‌ها به روش کروماتوگرافی گازی انجام شد. پنج اسید چرب اصلی شناسایی شده در روغن بذر گونه‌های مورد مطالعه شامل آلفا-لینولنیک اسید (C18:3n3) (28/2±28/49%-51/0±84/41)، لینولئیک اسید (C18:2n6) (36/0±25/30%-0/03±63/20)، اولئیک اسید (C18:1n9) (19/94±0/16%-14/02±0/72)، استئاریک اسید (C18:0) (06/0±41/2%-01/0±13/2) و پالمیتیک اسید (C16:0) (03/0±01/6%-3/77±0/07) بودند. اسید های چرب امگا-3 و امگا-6 به ترتیب 56/49%-58/45 و 45/24%-99/20 کل اسید ‌های چرب را در بذرها تشکیل می‌دادند. بیش‌ترین مقدار استرول کل در بذرS. virgata با 11/38 میلی‌گرم/100گرم وزن خشک و کمترین مقدار آن در بذر S. nemorosa با 59/31 میلی‌گرم/100گرم وزن خشک برآورد شد. همچنین بتا-سیتواسترول، استیگمااسترول و کمپسترول به‌‌عنوان استرول‌های اصلی بذرها شناسایی شدند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که بذر گیاهان مریم‌گلی منابع مناسبی از روغن-های گیاهی و غنی از اسیدهای چرب ضروری امگا-3 (ALA) و امگا-6 (LA) و همچنین استرول‌های دارویی چون بتا-سیتواسترول می‌باشند که می‌توان از آن‌ها در صنایع دارویی و غذایی بهره برد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ترکیب اسیدهای چرب و تعیین محتوای استرول های بذر سه گونه مریم گلی (.salvia l) ایران

مریم گلی (salvia l.) یکی از مهم ترین جنس های تیره نعناعیان (lamiaceae)می باشد. اغلب گونه های این جنس دارای خواص دارویی بوده و در طب سنتی کاربرد های فراوانی دارند. با توجه به محدود بودن اطلاعات در خصوص مطالعه متابولیت -های دارویی گیاهان مریم گلی، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تعیین مقدار روغن، اجزای اسید چرب و استرول های بذر سه گونه مریم گلی ایران بود. روغن بذرهای رسیده گونه های مورد نظر با استفاده ا...

متن کامل

بررسی مقایسه ای محتوای رزمارینیک اسید و سالویانولیک اسیدهای A و B در 4 گونه مریم گلی (.Salvia L) خودروی ایران

مریم¬گلی (.Salvia L)، یکی از بزرگ¬ترین جنس¬های تیره نعناعیان (Lamiaceae) با 58 گونه در ایران است. روغن¬های اسانسی، ترپنوئیدها، مشتقات اسیدهای فنلی و فلاوونوئیدها متابولیت¬های ثانوی اصلی گونه¬های مریم¬گلی را تشکیل می¬دهند و خواص دارویی این گیاهان به طور عمده مربوط به فعالیت¬های پاد¬اکسایشی این ترکیبات می¬باشد. در این پژوهش، برخی اسیدهای فنلی (رزمارینیک اسید، سالویانولیک اسیدهای A و B)، در برگ و ...

متن کامل

بررسی مقایسه ای محتوای رزمارینیک اسید و سالویانولیک اسیدهای a و b در ۴ گونه مریم گلی (.salvia l) خودروی ایران

مریم¬گلی (.salvia l)، یکی از بزرگ¬ترین جنس¬های تیره نعناعیان (lamiaceae) با 58 گونه در ایران است. روغن¬های اسانسی، ترپنوئیدها، مشتقات اسیدهای فنلی و فلاوونوئیدها متابولیت¬های ثانوی اصلی گونه¬های مریم¬گلی را تشکیل می¬دهند و خواص دارویی این گیاهان به طور عمده مربوط به فعالیت¬های پاد¬اکسایشی این ترکیبات می¬باشد. در این پژوهش، برخی اسیدهای فنلی (رزمارینیک اسید، سالویانولیک اسیدهای a و b)، در برگ و ...

متن کامل

بررسی مقایسه ای محتوای رزمارینیک اسید و سالویانولیک اسیدهای a و b در 4 گونه مریم گلی (.salvia l) خودروی ایران

مریم¬گلی (.salvia l)، یکی از بزرگ¬ترین جنس¬های تیره نعناعیان (lamiaceae) با 58 گونه در ایران است. روغن¬های اسانسی، ترپنوئیدها، مشتقات اسیدهای فنلی و فلاوونوئیدها متابولیت¬های ثانوی اصلی گونه¬های مریم¬گلی را تشکیل می¬دهند و خواص دارویی این گیاهان به طور عمده مربوط به فعالیت¬های پاد¬اکسایشی این ترکیبات می¬باشد. در این پژوهش، برخی اسیدهای فنلی (رزمارینیک اسید، سالویانولیک اسیدهای a و b)، در برگ و ...

متن کامل

مقایسه خواص ضد باکتریایی اسانس چهار گونه گیاه دارویی مریم گلی Salvia L.))

Abstract Background: By increasing resistance of pathogenic bacteria to antibiotics, many attempts have been made by the researchers to find new compounds as a substitute for non-effective antibiotics. The aim of this research is a comparative study of antibacterial properties of four species on standard strains of Escherichiacoli, Shigellaflexneri, Klebsiella pneumonia, Candida and Candida alb...

متن کامل

آرایه شناسی عددی برخی از گونه های جنس دارویی مریم گلی (salvia l. ) در ایران

salviaیکی از بزرگ ترین جنس های تیره نعناعیان (lamiaceae) و از گیاهان دارویی مهم این تیره است. طبق منابع موجود، بین گونه های این جنس شباهت های ریخت شناسی فراوانی به ویژه از نظر خصوصیات براکته، انواع کرک ساقه و صفات مربوط به کاسه وجام گل دیده می شود. به منظور مطالعه قرابت فنتیکی برخی گونه های این جنس، تاکسونومی عددی با استفاده از 51 صفت ریخت شناسی در 15 گونه انجام شد. تجزیه خوشه ای به روش average...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 28  شماره 2

صفحات  421- 434

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022