صبورا, عذرا

دانشگاه الزهرا

[ 1 ] - مقایسه روش‌های مختلف عصاره‌گیری برای بهینه‌سازی استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدانی گیاه مرزنگوش (Origanum majorana L)

Introduction: Marjoram (Origanom majorana L), a plant which belongs to lamiaceae family, is used in medicine and food industry for its high antioxidant compounds. Since antioxidant activity of plants is affected by extraction method, this study aimed to optimize the extraction method of these compounds from different tissues of majoram (leaf and flower) in vegetative and flowering stages. Metho...

[ 2 ] - مقایسه‌ محتوای ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی اندام هوایی دو جمعیت گیاه بشقابی سنبله‌ای (Scutellaria Pinnatifida) در شمال ایران

Background and Objective: Phenolic acids, polyphenols and flavonoids are antioxidant compounds, which act as cell protective factors against oxidative stress by trapping and inhibition of free radicals, play an important role in plants and animals health. In this research, in order to optimize extraction of antioxidant compounds, phenolic and flavonoid contents and antioxidant activity of...

[ 3 ] - بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی درعصاره ی پوست پسته (Pistacia vera L)

چکیدهگیاهان دارای گستره ای از ترکیبات فنولی از مولکول های ساده مانند اسیدهای فنولی تا مولکول هایی با درجه پلی مریزاسیون بالاتری مانند تانن ها هستند. فنول ها و پلی فنول های بافت های گیاهی بر سلامت و بهبود زندگی انسان اثر می گذارند برای مثال ترکیبات فنولی موجود در مغز و پوست پسته که اثر آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی و ضد میکروبی آنها شناخته شده است. هدف از انجام آزمایش این است که با توجه به تولید انب...

[ 4 ] - بررسی اثر آللوپاتی تفاله حاصل از روغن کشی زیتون (Olea europaea L.) بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سه رقم گندم (Triticum aestivum L.)

این مطالعه با هدف بررسی اثر آللوپاتی تفاله حاصل از روغن کشی زیتون بر برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی گیاهچه سه رقم گندم طراحی و انجام شده است. غلظت های مختلفی از تفاله زیتون (1، 3، 5 و 7 درصد) با خاک مخلوط شده و سه رقم مختلف گیاه گندم در این خاک ها کاشته شد. پس از رشد، طول بوته، وزن خشک برگ و ریشه، محتوای رنگدانه های فتوسنتزی، کربوهیدرات های محلول و پرولین در مرحله چهار برگی اندازه گیری شد. با ت...

[ 5 ] - بررسی مقایسه ای محتوای رزمارینیک اسید و سالویانولیک اسیدهای A و B در 4 گونه مریم گلی (.Salvia L) خودروی ایران

مریم¬گلی (.Salvia L)، یکی از بزرگ¬ترین جنس¬های تیره نعناعیان (Lamiaceae) با 58 گونه در ایران است. روغن¬های اسانسی، ترپنوئیدها، مشتقات اسیدهای فنلی و فلاوونوئیدها متابولیت¬های ثانوی اصلی گونه¬های مریم¬گلی را تشکیل می¬دهند و خواص دارویی این گیاهان به طور عمده مربوط به فعالیت¬های پاد¬اکسایشی این ترکیبات می¬باشد. در این پژوهش، برخی اسیدهای فنلی (رزمارینیک اسید، سالویانولیک اسیدهای A و B)، در برگ و ...

[ 6 ] - تأثیر ABA و کلسیم بر تغییر برخی از ترکیبات بیوشیمیایی گونه Aeluropus lagopoides طی سازش به شوری در شرایط کشت آزمایشگاهی

شوری اثرهای متفاوتی بر گیاهان زراعی داشته و تولیدات ﺁنها را محدود می‌‌کند. درحالی که‌‌ هالوفیت‌‌ها گیاهانی هستند که قادرند سطوح بالای شوری را تحمل کنند. گونه Aleuropus lagopoides  گیاهی علفی، استولون‌‌دار، هالوفیت و چند ساله است که معمولاً در شرایط با شوری بالا رشد می‌‌کند. در این مطالعه بذر گونه فوق در محیط مایع MS ½ کشت و دانه‌رست‌‌های ٢١روزه با Ca2SO4 mM ۵ ، NaCl mM ∙∙٦ ،µM ABA ۵ ، NaCl+Ca2SO...

[ 7 ] - سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونه میخک وحشی (Dianthus L.) ایران

در این مطالعه، عصاره متانولی 80% پودر خشک شده برگ و ساقه 6 گونه میخک (Dianthus L.) از 9 جمعیت مختلف ایران تهیه شد. سپس محتوای فنل و فلاونوئیدی آنها به‌ترتیب با استفاده از روشهای فولین- سیوکالتیو و کلرید آلومینیوم اندازه‌گیری شد. فعالیت آنتی‌اکسیدانی آنها با استفاده از دو روش تکمیلی در شرایط in vitro (آزمون 2،2- دی‌فنیل 1-پیکریل هیدرازیل و آزمون مهار بی‌رنگ شدن β- کاروتن) اندازه‌گیری شد و نتایج ...

[ 8 ] - بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه کلزا

سالیسیلیک اسید یک ترکیب طبیعی است که نقش مهمی در تحمل ییلابه تنش های زیان آور زیستی و غیر زیستی دارد. با هدف بررسی اثلرسالیسیلیک اسید بر روی القای سیستم دفاع آنتی اکسلیدان آنزیملی درییا کلزا، ارقام نسبتا مقاوم به شوری( در قالب طرح بللو هلای کامل تصلادفی بلا 3تکرار در روستای ا ی آباد قم کاشته شلدند. در مر لله ههلاربریی)دو ما پس از کشت( پس از توسعه کام بلر،، سالیسلیلیک اسلید بلاغلظت های 0، 5/ 0 و...

[ 9 ] - بررسی اثر دگرآسیبی تعدادی از اسیدهای فنلی بر محتوای پروتئین و فعالیت برخی آنزیم‌های پاد اکسایشی گیاه تاج خروس

اسیدهای فنلی از جمله متابولیت‌های ثانویه‌ای هستند که در ایجاد تنش آللوپاتی نقش دارند و می‌توانند در جهت مدیریت علفهای هرز مورد استفاده قرار گیرند.در پژوهش حاضر اثر برخی از این ترکیبات در غلظت 5/0 و 2 میلی مولار بر روی محتوای پروتئین و فعالیت آنزیم‌های پاد اکسایشی گیاه تاج خروس بررسی شده است.بذر گیاه مذکور در محیط کشت MS حاوی یکی از اسیدهای فنلی سیرنژیک، -p کوماریک، -m کوماریک، -p هیدروکسی بنزو...

[ 10 ] - Comparison of aglycon and glycosidic saponin extracts of Cyclamen coum tuber against Candida spp.

Background and Purpose: Candidiasis, an important fungal infection, is considered the fourth most common nosocomial blood stream infection. Nowadays, because of increased fungal resistance to antibiotics, the use of herbal medicine has gained particular attention. Cyclamen species are medicinal plants containing triterpenoid saponins, which are shown to have antimicrobial properties. Materi...