مرضیه فتوت

دانشجوی کارشناسی ارشد-گروه زیست شناسی- دانشگاه شاهد

[ 1 ] - بررسی مقایسه ای محتوای رزمارینیک اسید و سالویانولیک اسیدهای A و B در 4 گونه مریم گلی (.Salvia L) خودروی ایران

مریم¬گلی (.Salvia L)، یکی از بزرگ¬ترین جنس¬های تیره نعناعیان (Lamiaceae) با 58 گونه در ایران است. روغن¬های اسانسی، ترپنوئیدها، مشتقات اسیدهای فنلی و فلاوونوئیدها متابولیت¬های ثانوی اصلی گونه¬های مریم¬گلی را تشکیل می¬دهند و خواص دارویی این گیاهان به طور عمده مربوط به فعالیت¬های پاد¬اکسایشی این ترکیبات می¬باشد. در این پژوهش، برخی اسیدهای فنلی (رزمارینیک اسید، سالویانولیک اسیدهای A و B)، در برگ و ...

[ 2 ] - The Immunoregulatory Effects of Four Allium Species on Macrophages and Lymphocytes Viability

Background: Immune cells perform unique functions against infections and imbalances in immunity associated with various diseases. Applying natural products may control immune responses. Among herbals, much attention has been paid to the immunoregulatory functions of Allium sativum. However, the effects of other Allium species on the immune system have remained undiscovered. Therefore, the curre...