محجل کاظمی, الهام

دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

[ 1 ] - ارزیابی تاثیر شوری بر میزان جوانه زنی و بیان ژن های آنتی اکسیدان در دو رقم گیاه گوجه فرنگی

شوری خاک به عنوان یکی از مهمترین تنش­های محیطی گیاهان محسوب می­شود که در تمام مراحل رشد بخصوص در مرحله جوانه ­زنی تاثیر گذار بوده و از عوامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی به شمار می­رود. این تنش فرایندهای فیزیولوژیکی مختلفی را در گیاه تحت تاثیر قرار می‌دهد که از مهمترین آنها آسیب‌های اکسیداتیو به اجزای سلولی است که توسط گونه‌های فعال اکسیژن ایجاد می‌شوند. در مقابل، گیاهان نیز با تولید آنزیم...

[ 2 ] - بررسی بافت شناختی و سیتوشیمیایی مراحل مختلف رویانزایی گیاه قیچ

شکل‌گیری دانه یکی از مراحل مهم تولید مثل در گیاهان دانه‌دار به شمار می‌رود. در این پژوهش بررسی تکوین تخمک، اندوسپرم و رویان زایی گیاه قیچ با استفاده از تکنیک‌های میکروسکوپی مدنظر قرار گرفته است. نمونه‌ها از مراحل مختلف نموی جمع‌آوری و تثبیت گردیدند، نمونه‌های تثبیت‌شده با روش-های رنگ‌آمیزی مختلف هیستولوژیکی و سیتوشیمیایی مطالعه شدند. مشاهدات اولیه نشان داد که تخمک از نوع واژگون و دو پوسته‌ای اس...

[ 3 ] - The optimization of gene transfer to tomato and the study of expression possibility of salt-tolerance gene (SOS3)

One of the main strategies to improve plant tolerance is the expression of stress-induced genes, which play a significant role in the ionic balance of plants. SOS3 is one of the important components of SOS-regulated ionic homeostasis pathway. Therefore, the expression of this gene could be an important step towards producing salt-resistant plants. In this work, we have transformed tomato (Solan...